събота, 19 октомври 2019 г.

Призраци от стенограмите (32)


Цитати от стенограма на НС от 27.12.1968 г. (следобедно заседание). Трябва да призная, че това е един от редките източници, които съм виждал, в които положението с рентабилността в селското стопанство е описано така ясно и директно:

Петър Танчев (заместник-председател на Министерския съвет):

(обсъжда се проектоплан за 1969 г.)
...
... Другарки и другари! Един от основните въпроси, който стои пред селското стопанство, е дълбокото преустройство на модерни промишлени основи на този важен отрасъл от нашата икономика, за да се издигне неговата рентабилност и конкурентоспособност на международния пазар. Този голям проблем стои пред нас с голяма острота, особено като се има предвид обстоятелството, че ние изнасяме големи количества селскостопанска продукция в прясно и преработено състояние и че делът на тази продукция заема значително място в нашия износ по първо и особено по второ направление. За разрешение на този голям проблем още преди една година др. Тодор Живков постави като задача ... да се разработи програма ...

... Какво означава например приложението на тази програма?
Това означава ние да получим допълнително 3 млн. т зърно и решително да снижим себестойността, която за пшеницата ще достигне около 5-6 стотинки, за царевицата - 4-5 стотинки, за ечемика - около 4 стотинки, за слънчогледа - около 9 стотинки. 

Само когато получим тези резултати, ние ще превърнем този клон от селското стопанство в рентабилен и напълно конкурентоспособен на международния пазар, тъй като себестойността на зърнопроизводството ще бъде по-ниска от международните цени. 
Това също така означава работната ръка сега, ангажирана в зърненото производство от около 200 хил. души, да намалее на около 80 хил. души, ...
...
Другарки и другари народни представители! Докато в зърнопроизводството през последните години ние направихме решителна крачка напред, то при производството на домати за този период стоим на едно и също място.
... Трябва обаче да отбележим, че нашите домати през последните години се изнасят в неподходяща опаковка и при дълъг транспорт, което дава сериозни отражения върху качеството и цената. В сравнение с други страни-износителки нашите домати имат два пъти по-ниска цена и поради това ние получаваме ниска и бих казал много ниска възвръщаемост. ...

За високата себестойност и износа на селскостопански стоки на загуба към края на социалима може да прочетете тук , тук и тук.

<< тридесет и първа част                                                   тридесет и трета част>>

петък, 11 октомври 2019 г.

Когато нямаше престъпност (22)

Цитати от стенограма на НС от 28 юни 1973 г.  Отчетен доклад от главния прокурор на Народна република България за дейността на прокуратурата през 1972 г. и отчетен доклад от председателя на Върховния съд на НРБ за дейността на съда през 1972 г.


Иван Вачков (главен прокурор)

... В условията на социалистическото строителство у нас и особено след Априлския пленум на ЦК на БКП през 1956 г. се проявява обща закономерност за намаляване на престъпността в социалистическото общество. По съпоставими величини осъдените лица през 1972 г. са с 1/4 по-малко от тези, които са осъдени през 1956 г.
През последните три години (1970-1972) изършените престъпления независимо от общата тенденция на намаляване показват едно увеличение с 5,5%, а на осъдените лица - с 9,8% в сравнение с предходните 3 години - 1967-1969 г. 
... През последните три години се увеличават престъпленията, извършени от непълнолетни до 18-годишна възраст и преди всичко хулиганството, отнемането на чужди моторни превозни средства за временно ползуване или както обикновено се казва, кражба на автомобилни средства, изнасилванията и други. Най-характерните престъпления за непълнолетните - кражбите, все повече се извършват групово. ...
... Прокуратурата многократно е обръщала внимание, че алкохолизмът и пиянството са една от най-съществените причини за извършването на редица престъпления. Значителна част от престъпленията в страната са резултат от пиянство. Злоупотребата с алкохол е главна прична за 85% от хулиганските прояви ... за близо половината от убийствата и изнасилванията, за повече от една трета от телесните повреди. Особено вредно е влиянието на алкохола върху младежите. ...

Престъпните посегателства срещу общественото имущество и разхищенията причиняват значителни щети на народното стопанство. По данни от наказателните дела присвоените суми през 1972 г. са 3385840 лв. ... Щетите, причинени на нашата икономика от престъпно нехайство, разточителство и безстопанственост, за значително по-големи.
Някои престъпления срещу социалистическата собственост и социалистическото стопанство се извършват в съучастие, те обхващат широк кръг лица от различни предприятия и организации, включително понякогаи ръководители от различни степени. Посредством счетоводни и други машинации се извращават принципите на икономическия механизъм. Съставят се неверни документи с цел да се отчетат нереализирани стопански резултати и да се получат незаслужени и противозаконни изгоди. През 1972 г. прокуратурата отново установи, че някои от тези прояви стават с мълчаливото одобрение на длъжностни лица от министерства и стопански обединения поради съществуващата ведомствена заинтересуваност да се представи в благоприятна светлина изпълнението на производствената програма. (Като чета стенограми като тази, плановете за годината все изпълнени и преизпълнени, пък магазините празни и не са построени достатъчно жилища ...) 
С особено тежки материални последици са и случаите на сключване на неизгодни за страната сделки или лошо реализиране на сделки с капиталистически фирми. Това показаха редица дела, които бяха внесени от прокуратурата в съда.
През последните години бяха извършени няколко крупни посегателства срещу социалистическата собственост, вън и вътре в страната, които с основание предизвикаха възмущение сред обществеността ...

... Блудствата и изнасилванията не намаляват. През 1972 г. бяха извършени особено дръзки изнасилвания, будещи справедливото възмушения на щялата общественост. ...

... През 1972 г. две трети от осъдените непълнолетни са извършили престъпления, по време, когато са напуснали училище или работа и фактически са били безделници.... Именно сред такива младежи и девойки са най-распространени неморалният начин на живот, паразитизмът, употребата на алкохол. 
... За безделието на редица младежи и девойки са допринесли и родители, които вследствие на материална обезпеченост и неправилни разбирания издържат децата си до късна възраст, без да ги приучават на труд, като се примиряват с безделието им или в няко случаи са го поощрявали. 
...
... Не са редки случаите, когато за присвояване на суми от две до пет хиляди лева (от държавата, предприятия и пр.) се издават условни присъди. Общо взето, за кражби на лично имущество са налагани по-тежки наказания, отколкото за подобни кражби на социалистическата собственост. (Това ми звучи като съвременното: „За кокошка няма прошка , ...“)

Ангел Велев (председател на Върховния съд):

... през последните няколко години престъпността в страната показва устойчивост, а някои категории престъпления и известно увеличение ... 
... Главният проблем, другарки и другари народни представители, в борбата с престъпността сега представляват престъпленията против социалистическата собственост и социалистическото стопанство, престъпленията против личността и личното имущество, непрадпазливите престъпления в областта на транспорта ...
... През 1972 г. бяха разгледани наказателни дела за присвояване в големи размери и представляващи особено тежък случай, извършени от организирани групи в търговията, промишлеността, строителството и други отрасли на народното стопанство чрез съставяне на документи с невярно съдържание, невярно отчитане на извършената работа, в резултат на което без правно основание са получавани и присвоявани обществени средства, премиални и други възнаграждения. ...
... Макар броят на умишлените убийства и опити за убийства в сравнение с миналото да е значително намалял, голямата обществена опасност и тежките последици представляват сериозен проблем  за нашето общество, особено в етапа на изграждане на зрелия социализъм. 
... мнозинството от убийствата са били извършени в пияно състояние, поради ревност, създадени неприязнени отношения, имуществени спорове и др. ... През отчетния период, както спомена и главният прокурор, бяха извършени тежки групови изнасилвания, които основателно възбудиха остро негодувание сред обществеността. ...

Иван Драгоев:

... За тази цел те трябва да засилят борбата срещу посегателствата против социалистическата собственост и социалистическото стопанство и по-специално срещу безстопанствеността, присвояванията, невярното документиране и особено при отчитане на производствените резултати, с извършването на които се причиняват големи щети на народното стопанство ...

Кръстю Тричков:

... В своята многолетна история България никога на е имала по-демократична и народна власт.. Трудещите се у нас с увереност гледат на своето бъдеще ... 

... Появиха се и нов вид престъпления и нарушения - лъжливо документиране и отчитане на производствените резултати с цел лично облагодетелстване и замърсяване на околната среда ... Увеличават се и такъв род престъпления като убийства, изнасилвания, грабежи и хулиганства. Само през 1971 г. са осъдени 201 души за умишлени убийства и 155 - за опити, а през 1972 г. са извършени 177 убийства. ...
... Напоследък се извършват все повече групови изнасилвания с хулигански подбуди. От десет години насам хулиганствата се задържат на едно и също ниво, а грабежите са нараснали повече от три пъти.  
... В основата на много престъпления е пиянството. То е причина за една трета от общата престъпност, в това число за половината умишлени убийства и изнасилвания. ...

<< двадесет и първа част                      двадесет и трета част >>

Когато нямаше престъпност (21)Заседание на НС на 1 юли 1975 г., обсъжда се Закон за борба срещу обществените прояви на малолетни и непълнолетни.


Проф. Иван Ненов:

... в резултат на правилната партийна политика ... учи се и работи политически зряла младеж ... Нашата младеж стои на здрави идейни позиции, сплотена е около Българската комунистическа партия ...
Обаче ... Възможни са отделни отклонения и изключения. ...

Вярно е, че такива лица у нас са незначителен брой (??. Виж по-долу изказването на С. Томанова), но това съвсем не намалява нуждата от организиране на специални грижи за тях.


Димитър Стоянов (министър на вътрешните работи):

...
Има обаче и някои отклонения в поведението на една част от малолетните и непълнолетните, които по различни причини отстъпват от правилния път на развитие, извършват противообществени прояви. ...
... Основното престъпление, което се извършва от непълнолетни у нас, е дребната кражба.  ... Извършителите ... са в повечето случаи маловръстни, отпаднали от учебните заведения, без необходимия родителски контрол, с неправилно домашно възпитание, откъснали се от въздействието на  Димитровския комсомол, с ниска обща култура, без трудови навици и професионална подготовка. От данните за взетите на отчет в детските педагогически стаи през 1974 г. се вижда, че 7,5% от малолетните и непълнолетните са деца на разведени родители и 24,6% - деца на нездрави семейства. ...

Маргарита Бакалова (Великотърновски окръг):

... Нас ни тревожи фактът, че някои престъпления показват увеличение или устойчивост. Увеличава се употребата на алкохол, тютюнопушенето. Данните показва, че значителна част от нарушенията на правните норми се извършват в нетрезво състояние. Увеличават се кражбите на моторни превозни средства и хулиганските прояви сред младежта.
... Голям успех е, че през последните няколко години комисиите издириха и вземаха под свое наблюдение всички морално и криминално проявени и застрашени деца, родители-алкохолици, разстроени семейства и семейства с нарушен възпитателен процес ... В нашия окръг са осъдени от народния съд шест родители за проявено нехайно отношение  при възпитанието на децата си. ...

Стефка Томанова:

... Затова с  тревога може да приемем факта, че 4257 малолетни и непълнолетни  през миналата година са извършили престъпления и противообществени прояви, между които 6 убийства, 61 изнасилвания, 71 грабежи. Независимо, че 1974 година бележи намаление на тези прояви в с равнение с предишните години, ние не можем да бъдем безразлични ...
(Ако се чете между редовете, излиза, че в предишните години престъпността е била още по-висока и е имало повече убийства, изнасилвания и пр. извършени от малолетни и непълнолетни)

<<двадесета част                                                         двадесет и втора част>>

неделя, 29 септември 2019 г.

Призраци от стенограмите (31)


Цитати от стеногрма от заседание на НС от 29 юни 1973 г., Отчет на министъра на вътрешната търговия и услугите за дейността на министерството.

Георги Караманев (министър на вътрешната търговия и услугите):

... В годините на народната власт партията и правителството отделят неотслабващо внимание и грижи за подобряване снабдяването на населението с необходимите стоки. Благодарение на тези грижи, особено след Априлския пленум, ежегодно и непрекъснато се увеличават продажбите и потреблението на основните хранителни и нехранителни стоки за населението ... стокооборотът се увеличи над 4 пъти ...
... За изтеклите две години държавният план за стокооборота е преизпълнен с ... Произведена е надпланова продукция ...
... Основната задача (обаче) вече не е простото увеличаване на стоковите фондове, а да се предоставят на населението такива стоки по качество и асортимент, които да отговарят най-пълно на неговите доходи и изисквания и да бъдат съобразени с физиологическите и рационални норми на потребление. ... Както посочи на Декемврийския пленум другарят Тодор Живков „... Не е достатъчно на пазара просто да има повече стоки. ...“ ... (т.е. дори и планът да е преизпълнен по документи, има недостиг на търсени стоки, а в същото време изишък на ненужни, некачествени, морално остарели и пр. стоки)
Всички мероприятия, които се предвиждат в изпълнение на Декемврийската програма, ще бъдат половинчати ... ако не се внесе чувствително подобрение в производството и снабдяването на населението със стоки за народно потребление още през шестата петилетка. ... Министерството на ... и ... разработиха мероприятия за увеличаване на стоковите фондове и преодоляване на дефицитността на някои стоки още през 1973 г.
...
Въпреки че през тази година пазарът беше по-добре задоволен с основните нехранителни стоки, нуждите за някои от тях, като копринени тъкани, мебели, домакински електрически уреди и др., поради планова необвързаност, забавяне въвеждането на някои нови мощности, недостиг на суровини и материали и организационни слабости в произвоството ще бъдат недостатъчни за задоволяване потребностите на пазара.
... Сериозно изостават с изпълняване на плановите контингенти за вътрешния пазар за петте месеца на тази година текстилният завод „8 март“ и завод „Пролетарий“ - София, фабрика „Възраждане“-Котел ... (и мн. др.) ...
Някои предприятия, които произвеждат стоки за пазара, продължават да работят по старому - не издължават ритмично и по асортимент стоки, предвидени по план, не се борят за високо качество на продукцията, не държат в достатъчна степен сметка за интересите на пазара.

На населението се осигуряват ритмично и в достатъчни количества основните хранителни стоки: ориз, яйца, растителни масла .... Все още обаче не е преодолян недостигът на пазара на някои хранителни стоки, като месо и месни произведения, пресни плодове и зеленчуци и др.
... през настоящата година  се чувствуваше недостиг на картофи, кисело зеле, моркови, ябълки и др.
... а все още въпросът за снабдяването на населението с плодове и зеленчуци не е решен, срещат се сериозни затруднения на пазара, хронически се създават дефицити с различни хранителни стоки и особено с плодове и зеленчуци. ... Причината за тези неудачи се корени в планирането на производството на плодовете и зеленчуците и в нетърсенето на строга материална и морална отговорност от виновниците, които провалят плановете за производство. Години наред редица аграрно - промишлени комплекси и ТКЗС не изпълняват договорните си задължения към вътрешния пазар поради това, че не осигуряват засяването на разчетените площи. ...
...
Нашата работа в това направление (кадрите в търговията) все още не е системна и недостатъчно резултатна. Иначе не може да се обясни обстоятелството, че не са редки случаите на нарушаване на търговските правила, надвземането и надписването при покупка на стоки, на консумация в заведенията за обществено хранене или при извършване на битови услуги.
... особено на продавачи и сервитьори. Грубо държане, неприветлив вид, недобросъвестно отнолшение към работата и други нередности са чести спътници в работата на някои търговски работници. ...

Петър Данаилов:

... Много сериозно се изостава обаче с развитието на  търговската мрежа и снабдяването в новите жилищни райони. ... Например в 21 нови жилищни комплекса в страната няма изградена мрежа за търговия на дребно... В новите жилищни комплекси в София живее почти 32% от населението, което се обслужва от едва 13% от търговската мрежа. Такова е положението в новите квартали и на други големи градове. ...

... Продължаваме да търпим повсеместно остра критика от населението за снабдяването със зеленчуци и плодове. Каквито и причини да има за това, налице е едно подценяване и безгрижно отношение. ...
... в битовото обслужване през последните няколко години потребностите на населението от редица услуги остават незадоволени. Такова е положението с автосервизите, радио-телевизионните услуги, ремонтно -строителните услуги, строителното бояджийство ... При автосервизите и радио-телевизионните услуги наистина липсва достатъчна материално-техническа база (сервизи). Но малко е направено още и за организацията на труда, за спазване реда в приемането, за гаранция на ремонта. Жалбите и писмата на гражданите говорят за големи неуредици в това отношение, не неурегулирани взаимоотношения между тези предриятия и клиенти и липса на доверие от страна на редица клиенти към предприятията за услуги. ...
Ремонтно - строителните, строително - бояджийските услуги ... са незначителни. ... Това принуждава населението да се ориентира към частни услуги срещу извънредно високо заплащане.
Често пъти граждани се тормозят от това, че поправката на предметите се бави с месеци поради липса на резервни части или по други причини. Много от тези услуги поради ниска квалификация и ниска дисциплина на работниците са некачествени. Всеки от нас може да си представи какво значи за едно домакинство, което е привикнало да ползува електрическа печка, болер, пералня, да бъде принудено месеци наред да се лиши от тези удобства. ...

Сава Дълбоков:

... Вторият въпрос, който искам да засегна е свързан със задача, поставена от Декемврийския пленум за вземане на срочни мерки и задоволяване в кратко време потребностите от онези стоки, за които има всички условия да бъдат осигурени. Това са преди всичко плодовете и зеленчуците, които се произвеждат в големи количества и една част от тях изнасяме в чужбина. ... Данните показват, че площите на овощните градини и лозята в последните години са намалени ... Това е довело до намаляване производството на грозде, плодове и др. ... (Данни за производството на селскостопанска продукция виж тук)

Ежегодно нашите кооперативни стопанства и АПК не осигуряват редовно на пазара редица зеленчуци, като лук, чесън и др., главно поради грубо нарушение на дисциплината и неизпълнение на плана за посевните площи за съответните зеленчуци.
За последните две години се забелязва неблагоприятна тенденция и в производството и снабдяването на населението с продукти от първостепенна необходимост, като мляко и млечни произведения. За този период са предоставени по-малко от плана около 10 млн. л прясно и кисело мляко, 1500 т сирене и около хиляда т млечни масла. Наред с някои трудности по осигуряването на фураж ... недостатъчните грижи за осигуряването на производството ... на дъжавните стопански обединения „Булгарплод“ и „Родопа“ и народните съвети. Тези ведомства и организации не вземат достатъчно мерки за подобряване производството, изкупуването и редовното снабдяване  на населението с плодове и зеленчуци, мляко и млечни произведения. Необходимо е да се вземат специални мерки ... да не се допуска прекъсване на снабдяването през отделни периоди, както стана например с картофите през тази година и др. ...
... Така например пре 5-те месеца на тази година не са доставен памучни тъкани от завод „8 март“... „В. Коларов“-Габрово... мебели от завод „Бдин“-гр. Видин ... Не е достигал за същия период и домакински порцелан от завод „Дянко Стефанов“ ... електрически лампи ... от електроламповия завод - Сливен. Могат да се изброят и много други предприятия, които въпреки наличието на мощности и суровини не изпълняват своите задължения за изпълняване на договорените стокови фондове. Не се води и упорита борба за намаляване на дефицтността на редица стоки. Нещо повече, очертава се за някои стоки, като хасета, жакардови одеяла, дамски облекла и др., да бъдат доставени на пазара в по-малки количества от тези през 1972 г.

... за производството и задоволяването на пазара с така наречените дребни стоки. Известно е, че тези многобройни и най-разнообразни стоки се търсят ежедневно от населението, а задаволяването на потребностите за много от тях е лошо, за някои - едва 25-30%. ...

Стоян Сюлемезов:

... Въпреки постигнатият ръст в стокооборота, както се констатира в доклада, потребностите и покупателните възможности на населението не винаги имат пълно покритие с търсените видове и количества стоки, което води до повече или по малко продължителен дефицит. ...

... Недостатъците в планирането и организацията на производството и търговията не могат и не следва да се обясняват с потребителски настроения  или прекомерна консумация, каквито разбирания изразяват някои икономисти. Подобни обяснения са несъвместими с плановия характер на нашето социалистическо развитие. ...Трябва да се има предвид, че всеки дефицит на стоки и особено на тези от първа необходимост създава чувство на несигурност и подтиква хората към запасяване и дори към неоправдано увеличена консумация. Такива настроения  и стремежи ще се пресекат по естествен път, ако се нормализира снабдяването и се осигури постоянен приток на основните видове хранителни стоки. Всеки ще сезаволява само действителните си потребности за конкретния момент със съзнанието, че винаги при нужда може да намери и направи следващата покупка от даден вид стока. Когато се появят в магазините липсващи стоки, като плодове и др., всеки купува по-големи количества, отколкото са му необходими в момента, и дори консумира значително повече, отколкото изискват нормалните жизнени потребности при ритмично снабдяване. Дори понякога съзнателните или несъзнателните внушения на търговския персонал за въвеждане ограничения на количеството за еднократна продажба, вместо да внесат успокоение, създават психоза на несигурност и подтикват към заобикаляне на ограниченията и запасяване. ...

Иван Панев:

... Понастоящем нуждите на населението не се задоволяват с редица основни стоки. Сериозни трудности създава колебанието в доставката на меса и месни произведения. Особено остро се проявява недостигът на плодове и зеленчуци.  ... Открит е въпросът за снабдяването на столицата с безалкохолни напитки и бира, потреблението на които през последните години се увеличи извънредно бързо. Сега нуждите от тях се задоволяват едва 70%.
... на гражданите неоснователно се предлага ограничен асортимент или хлебни изделия с влошени качествени показатели. ...
Посочените слабости забавят преодоляването на несъответствията между бързо нарастващата покупателна способност на столичното население и предлагания обем на стоките и услугите. ... Производственият капацитет на Софийския месокомбинат за месни произведения е 35т, а ежедневните нужди са 55-60 т и в перспектива ще се увеличават. Снабдяването с месо може да се реши успешно и спокойно само при осигуряването на постоянен резерв от 500 т.
Недостатъчно добре е решен въпросът и за мощностите за производство на кисело мляко. ...
Още по-силно е изявен разривът между производствените възможности и нужди за безалкохолните напитки и бирата. През настоящата година ще се произведат 138 млн. бутилки безалкохолни напитки при очаквана консумация 185 млн. бутилки. В периода на масова консумация юни-септември недостигът нараства на 300-350 хил. бутилки средно дневно. Подобно е и положнието с бирата.

Все още е широк кръгът на недостигащите стоки  от нехранителната група. Не се задоволява търсенето с редица текстилни артикули и мебели. Беден е пазарът на металните изделия и на битовото машиностроене. Слаба страна при тях е и остарялото конструктивно решение и ниските технико-експлоатационни качества. Характерни в това отношение са електродомакинските уреди, телевизорите и радиоапаратите.
... Трябва да се признае, че предприятията на промишлеността са в се още недостатъчно заинтересувани икономически от производството на такива стоки, които са потребни на търговията, при това в необходимите количества и асортименти. Даже когато нуждите на пазара от някои стоки са презадоволени и продажбата им намалява, когато се изменят изискванията и са необходими нови изделия, много предприятия продължават изработването на вече остарели стоки и се стремят да изпълняват своите задължения към търговията само по общ обем. (т.е. планът преизпълнен, но стоки няма ...)

Инж. Росица Гугинска:

... Нашият окръг (Смолян) се оформя като национален курортен център, посещава се от много туристи. Особено през лятото, когато имаме повече от 25 лагера за пионери, средношколци и студенти, много бригадири и др., ние се затрудняваме с изхранването им изключително много. Не ни достигат месо, мляко, особено плодове и зеленчуци и други хранителни стоки. Не зная като куриоз ли да вземете факта, че вече е месец юли, а в нашия окръг досега са доставени само един път череши. Ако се направи сметка, това са някъде към 16-18 грама на човек. Можете да си представите какво е положението. (Оживление) ...
 ...
Много предприятия - доставчици на стоки за окръга, не изпълняват договорните отношения и ни лишават от редица стоки, като месо, месни произведения, плодове и зеленчуци и пр. Имайки предвид разположението на окръга (голяма надморска височина и планински терен?), мисля че е необходимо да се направи възможното и нашият окръг да се снабдява с предимство относно тези стоки както и някои други окръзи.

Венета Георгиева:

... (Враца) Обаче снабдяването на населението с хранителни стоки, като фасул, плодове и зеленчуци, мляко и млечни произведения и др., е незадоволително и неритмично. Недостигът на тези стоки от първа необходимост вълнува гражданите и следва да се вземат бързи мерки за увеличаване на тяхното производство. Дори липсват някои стоки, като работно облекло, електродомакински уреди и домашни потреби и др. не затова, че не могат да се произвеждат от нашите предприятия, а затова, че не се планират за производство. Много от стоките, които се предлагат са с ниско качество и малък асортимент ...

<< тридесета част                                                тридесет и втора част >>Призраци от стенограмите (30)Цитати от заседание на НС на 30 октомври 1973 г. Обсъжда се законопроект за народното здраве.


д-р Ангел Тодоров (министър на народното здраве):

... На второ място трябва да се изтъкне, че представеният проект на закон за народното здраве поставя особено силен акцент върху майчинството и детството ... Изграждането на социализма и комунизма в Народна република България е свързано с една първа и неотменна предпоставка - осигуряване нарастване на нацията, създаване на по-многобройно и здраво поколение. ... Известно е, че у нас раждаемостта намалява. Следствие на това се намалява относителният дял на младите хора. Това намаляване от своя страна води до по-нататъшното намаление на раждаемостта, т. е. създава се и се затваря един омагьосан кръг. Това е процес, който трябва да бъде спрян и обърнат в обратна посока ...

Като ви информирам за положителните моменти в съвременното здравеопазване, искам специално да изтъкна, че ние си даваме добра сметка за слабостите, които съществуват, и а случаите на неудовлетвореност от медицинското обслужване.  ...
... По отношение на материалната база на здравеопазването ние сме все още под съвременните качествени и количествени изисквания. От една страна е недостатъчен легловият фонд, а, от друга - голямата част от болниците и поликлиниките са разположени в стари и износени сгради. ... (в доклада подробни данни няма, затова ви предлагам няколко по-конкретни примера от други години:  тук и тук)

д-р Любомир Ванков:

... В последните години у нас, както и в повечето развити икономически страни, се появи изразена тенденция за намаляване на раждаемостта. Неблагоприятното развитие на демографските процеси основателно буди тревога и безпокойствие. ... Според мен усилията трябва да се насочат към насърчаване раждането на  трето дете в семейството. Някъде към 2,4 деца на семейство средно за страната е границата, над която населението започва да се увеличава ...

... Съществено място в законопроекта се отделя на борбата против алкохолизма и тютюнопушенето. Буди безпокойство широкото разпространение в последно време на тютюнопушенето и употребата на спиртни напитки сред младежта и особено сред учениците.  ... Не се използват достатъчно средствата за масова пропаганда и информация за изясняване вредата от тютюнопушенето и алкохола. Дори нещо повече, бих казал, че в много случаи киното и телевизията въздействуват точно в противното направление ...

Панайот Яръмов:

... За да създадем здраво поколение, трябва да имаме преди всичко здрави майки. Тук вече става въпрос за мерките против акохолизма, наркотиците и тютюнопушенето. Просто понякога те е срам да гледаш какво става. Майка, взела количката с малко дете, и пуши. Немалко младежи и девойки също пушат. Докъде ще стигнем, ако не се вземат по-ефикасни мерки?
... Какво става в някои наши училища? Например в един техникум в Бургас в III и IV курс само един курсист не пуши, и то защото пее, за да не си развали гласа. И в редица гимназии положението е същото. Къде ще му отиде краят? ... 
... В Бургас не можеш да се нахраниш спокойно в един ресторант. Говорим за обкръжаващата среда, за чист въздух, а там просто ще се удушиш от цигарен дим. ... Ако някои местни ръководители не пият и не пушат, ги смятат за некадърници, за непълноценни. ...

<<двадесет и девета част                                           тридесет и първа част>>

Призраци от стенограмите (29)Цитати от заседание на Народното събрание от 12 декември 1973 г. Обсъждане на план за обществено-икономическо развитие на НРБ за 1974 г.


Проф. Иван Илиев (председател на държавния комитет за планиране):

... (отчет за 1973 г.) ... Ще бъде преизпълнен държавният план за производството на редица суровини, като олово, цинк, електролитна мед, външнозапомнящи устройства на магнитни ленти, мебели, трикотажно облекло, обувки и др. ... Преизпълнен е планът за производството и изкупуването на пшеница и тютюн. ...

За изтеклия период от шестата петилетка е налице изоставане в изграждането на жилища, главната вина за което носят строителните организации. ... Наред с успехите през 1973 г. се очертаха и някои недостатъци в работата  на министерствата и стопанските организации, в резултат на което  в някои сектори и дейности планът не се изпълнява. Не се изпълнява и за годината няма да бъде изпълнен планът за капиталните вложения. Поради несвоевременна подготовка ... ненавременна доставка на оборудване, недобра организация в строителството, разпиляване по много обекти, слабости в снабдяването и др. няма да се изпълни планът за въвеждането на производствени мощности и основни фондове в експлоатация. Не са въведени в предвидените срокове мощности, имащи важно значение, като: Новият завод за калцинирана сода, Заводът за минерални торове в Повеляново, ТЕЦ „Бобов дол“ ..., Целулозният комбинат в Разлог, мощности в металургичния комбинат „Кремиковци“ и др. Всичко това оказа и оказва влияние върху изпълнението на редица важни за икономиката на страната и за износа суровини, материали и готова продукция.
Няма да бъде изпълнен планът по производството на прокат от черни метали, минерални торове, целулоза и хартии, електроенергия и др. ... Няма да се изпълни планът за производството и изкупуването на фуражно зърно, слънчогледа, захарното цвекло, месото и млякото. Това неизпълнение се отразява върху снабдяването на населението, особено с месо, мляко и съответните произведения, от които се чувствува недостиг на пазара. ...

Ще се осигури по-нататъшно развитие на енергетиката. Правителството провежда редица мероприятия ... за стабилизиране работата на съществуващите мощности и на цялата енергийна система и за ликвидиране на слабостите в снабдяването на народното стопанство с електроенергия.

Предвиденото с проектоплана нарастване на националния доход, повишаване на жизненото равнище и увеличаване на външнотърговския стокообмен с особена сила налагат постигане на предвиденото производство по отделните видове натурална продукция и подобряване на икономическите показатели.
На нас ни е нужна не въобще продукция, не увеличаване на общата продукция, а производството на предвидената с плана и сключените договори продукция в натура - по обем, асортимент и качество и в предвидените срокове. Само на тази основа може да се осигури задоволяване потребностите на населението, нормалното снабдяване на производството със съответните суровини, материали, възли, детайли, резервни части и др. и осигуряване на износа и вноса. ... (т.е. досега не е било така)
През тази и предните години е допуснат преразход на суровини и материали. ... Не са малко предприятията и организациите, в които залежават ненужни материали, резервни части и др. Не само у нас, а и в световен мащаб не достигат материалите, суровините и енергийните ресурси ...

Димитър Попов (министър на финансите):

... Значителни резерви (за икономии) има в стопанисването и употребата на строителни материали. Строителното управление „Заводски строежи“ в София е допуснало преразход близо 2000 т цимент от разпиляване и непълно разтоварване на циментовозите. Заводът за строителни конструкции в Девня е употребил 1660 т цимент повече поради неспазване на разходните норми.
Без да се налага от технологически съображения, се използват дефицитни материали, за които спомена тук др. Иван Илиев, колко трудно се набавят.  ... за (покрива на ) универсалния магазин в Панагюрище е употребена (дефицитна и скъпа) медна ламарина ...
... Ето един характерен случай на допуснати слабости в промишлено предприятие. Заводът за обков „Метал“ в град Варна е запогнал плановата година без усвоено поризводствона редица изделия ... Не са произведени важни изделия за строителството и мебелното производство. Само от изхабяване на малоценни и малотрайни предмети и инструменти са преразходвани 1060 хиляди лева. Допуснат е голям брак, изплатени са глоби и неустойки за неизпълнение на договорните задължения. В резултат на това не само, че не е достигната планираната печалба 1849 хил. лв, но е реализирана загуба.
Както е известно, някои суровини, материали и енергийни източници у нас не достигат. Известна част от тях ние внасяме от несоциалистически страни (с дефицитни долари). При сегашната нестабилност и силни конюнктурни колебания на международния пазар е недопустимо каквото и да е похабяване и разпиляване на материални ресурси.

Проф. Иван Попов:

... През тази година с особена сила се прояви недостигът на електротехнически кооперирани изделия, което тормозеше цялото машиностроене и производството на комплектни обекти. Причината е в недостатъчните производствени мощности за електродвигатели и за пускова апаратура с ниско напрежение. ...

Янко Марков (министър на горите и опазване на околната среда):

... Модернизацията и реконструкцията на дървообработващите заводи е много остър проблем пред нас, особено като се има предвид остарялата и крайно износена техника на по-голямата част от тях. ...

Бончо Митев:

... В редица предприятия на окръга (Разград) се чувстува недостиг на някои суровини и материали, а други се доставят крайно неритмично. Така например през цялата текуща година доставката на доломит и калцинирана сода, основна суровина на стъкларската промишленост, не беше ритмична. Това доведе до големи престои на на работническия колектив, до неизпълнение на плана по всички показатели, до смущения в самия работнически колектив. Отне се възможността му да се подготви и да премине на 5-дневна работна седмица. Подобни примери можем да посочим и за други отрасли и предприятия.
... Истина е обаче, че в нашия окръг и редица окръзи и национални обекти сериозно се изостава в строителството. Провалят се по няколко пъти правителствени срокове. Има много и различни причини за това, но една от главните е изостаналата материално-техническа база от обема на строителната програма. ...

Стоян Сюлемезов:

... Зад тези безспорни постижения стоят някои още нерешени проблеми за пълното и ритмично снабдяване на населението в съответствие с растящите изисквания. Ние си даваме ясна сметка за това и съзнаваме голямата отговорност за допуснатите слабости в снабдването с някои стоки от първа необходимост. Редица от предвидените стоки не бяха произведени или тяхното производство не беше достатъчно поради недостиг на суровини, несвоевременно въвеждане на производствените мощности или слабости в организацията ...
... Въпреки увеличените добиви и ръста на общия обем на продукцията снабдяването на населението с месо, месни и млечни произведения, с плодове и изостава от растящите потребности. Въз основа на задълбочен анализ другарят Тодор Живков в своята записка до Политбюро на централният комитет на Българската комунистическа партия посочва, че главната причина за това състояние се дължи на ликвидирането на досегашните по-малки градини и ферми .... както и на неостатъчното използване на резервите на личното стопанство ... На настоящия етап характерът наличното стопанство не е в противоречие с развитието на социалистическите производствени отношения. Личната собственост в условията на социализма ... не следва да се свързва само с възможността за бързо забогатяване и спекула ... Не може да се твърди, че личното стопанство е източник на нетрудови доходи, след като за неговата обработка се използва трудът на кооператорите и техните семейства за производството на месо, мляко, плодове и зеленчуци, на билки, гъби, мед и др., а произведената продукция се предава не другаде, а на обществените, кооперативните  и държавните организации по определени цени. Какъв спекулант е той тогава? ... (Но години наред такава е била политиката на БКП - да тормози и възпира личното стопанство, да обявява частните производители за кулаци, спекуланти и пр.)


продължение на заседанието на 13 декември 1973 г.:

Ганчо Кръстев (министър на земеделието и хранителната промишленост):

... Кулминационна точка в работата на пленума беше заключителното слово на др. Тодор Живков. ... И в окръга и сега съм се възхищавал винаги на голямата вещина, голямата прецизност, големият размах, с които нашият първи секретар ръководи разработването и решаването на основните проблеми на селското стопанство. ...

... На всички е известно, че въпреки непрекъснатото увеличаване на производството на пазара не достигат растителни и животински продукти, особено месо и зеленчуци.  ... Централният комитет ни дава в ръцете ключа за решаването на тези проблеми - издигане на културата на селското стопанство. ...

...  Другари, ние не сме толкова богата страна, за да си позволяваме да внасяме концентрирани фуражи.  ... Нещо повече, сега се осъществява внос на 300 хиляди тона фураж за големите животновъдни комплекси. ...

... В селското стопанство ние имаме и големи успехи - те са безспорни, имаме и големи трудности - те също са безспорни. ... Ние и сега се безпокоим, че има реална опасност селското стопанство да получи по-малко минерални торове за стопанската 1973-1974 г., отколкото за изтеклата година. В плана се предвижда за следващата година да ни дадат само 25000 т повече минерални торове. Като се има предвид, че години наред плановете за доставяне на торове не се изпълняват и че даже ако се изпълни планът, това е недостатъчно, има основания да се тревожим. (А по план е предвидено значително увеличение на животинската и растителната продукция за следващата година, за да се отбележи с успехи тридесетата годишнина на комунизма у нас ...) Същата опасност съществува и за химическите препарати ...
Безпокоим се и за материалното обезпечаване на хранителната промишленост, особено с някои суровини като бяло тенеке, стъклен амбалаж и др. ... (сещате ли се за изказването по-горе на Б. Митев за недостига на сода за стъкларската промишленост ... това означава недостиг на буркани и бутилки. Едно време даже млякото се доставяше в стъклени бутилки.)
... Например предлаганият брой ремаркета не задоволява даже 50% от нуждите на селското стопанство. Лимит и средства има, ремаркета няма. ...

Станко Димитров:

... Нашата равносметка показва, че насрещният план по общият обем на промишлената продукция ... се изпълнява 103%... Преизпълняваме насрещния план и за по-голямата част от основните натурални показатели. ...
... Но поради изключително изостаналата материална база на строителството, а и някои субективни причинини ние не можем да отговорим на съвременните изисквания на съвременното строителство. ...
... Строителното управление - Кюстендил, което изпълнява основната част от културно-битовите обекти ... разполага с изключително примитивна производствена база. Липсват дори и най-елементарните бетонови възли. ... Наред с това чувства се остър недостиг на работна ръка. За окръга това се подсилва от факта, че имаме силно развитие на миннодобивната, дърводобивната и дървообработващата промишленост, които поглъщат мъжка работна ръка. Допълнително напрежение с работната ръка в строителството се създава и от изграждане на националния обект „Бобов дол“, където имаме около 1000 души работници. Сериозно изоставаме в жилищното строителство поради недостиг на работна ръка и ниската ефективност на системите. Ние нямаме утвърдена система, нямаме домостроителен комбинат, а годишно трябва да даваме 2000 апартамента. И вече сме в дълг с 250 апартамента, които не сме успели да построим в началото на петилетката досега. И няма никакви изгледи ... да осигурим изпълнението на жилищностроителната програма ... Трябва да се има предвид, че през седмата петилетка задачата в областта на строителството в окръга се завишава. ... трябва да се изградят повече от 2144 апартамента ...

... Друг въпрос, който искам да засегна, се отнася до поливното земеделие. Вярно е, че ние постигнахме в това отношение значителни успехи. ... Но ...
... Ние имаме една от най-старите поливни системи в страната - първия воден синдикат в България. ... От друга страна съществуващата напоителна система не отговаря на новите промишлени технологии и изискванията на културите. От 235 хил. дка поливни площи само 30600 декара, или 14% се дъждуват, срещу 40% за страната.
... Не може да се създават съвременни интензивни и суперинтензивни овощни насаждения, каквито имаме амбицията да създадем, - за което до 1980 г приехме и съответната програма, - без да бъдат създадени за това необходимите предпоставки. Една от необходимите предпоставки е подаването на растенията на необходимите количества вода. А това не може да стане със сегашните методи за поливане. Гравитачното поливане например в ябълкопроизводството е задоволявало нуждите на частното земеделие, но сега, когато създадохме големи масиви от хиляди декари овощни насаждения, това е невъзможно. Една съвременна интензивна и суперинтензивна, например ябълкова градина на активна възраст се нуждае от 10-15 и повече поливки, а сега на градините средно се дават 3 до 4 поливки. ...
... Но преди всичко бих искал да се не пренебрегва овощарството (при разработване на плановете за поливните системи). На практика досега беше така.

За десет години в окръга са създадени 2500 дка нови овощни насаждения, но по отношение на поливането на нито един декар ябълкови градини нямаме изградена стационарна, дори полустационарна поливна система. Сметката е проста. До плододаването на младите насаждения държавата кредитира един декар млада овощна градина със 700-800 лв., а след това ние се задоволяваме със примитивни средни добиви. Отново искам да повторя, че една от причините за ниските добиви е липсата на достатъчно вода за нашите овощни насаждения. ...

Найда Манчева:

... Като народна представителка от Коларовски район в София, където са новите големи жилищни комплекси „Момкова махала“ (дн. „Надежда 4“), „Свобода“ и „Надежда“, аз искам да изразя  тревога, че например в комплекса „Момкова махала“ само три малки магазина обслужват 6000 граждани. Не по-добро е положението и в другите жилищни комплекси на столицата и в редица по-големи градове на страната.
Ето защо предлагам Държавният комитет за планиране да потърси допълнителни възможности ... за да се осигури построяването на предвидените, но замразени засега 10 супермаркета.  С това гражданите от новите жилищни комплекси и особено от моя избирателен район ще бъдат облекчени и няма да ходят в центъра на града или в други квартали, за да си купят едни или други стоки. Същото се отнася и за гражданите от новите жилищни комплекси в по-големите градове на страната ...

Стамен Стаменов:

... През 1973 г. ЦК на партията и правителството положиха немалко усилия и оказаха необходимата помощ по изпълнението на строителната програма. Преодоля се голямото изоставане на крупните обекти от миналите години, допуснато главно поради несвоевременно осигуряване с проекти, забавяне в доставката на оборудването и слабости в организацията. Въпреки това може да се каже, че ... не успяха докрай да се справят с възложената им задача  и не осигуриха въвеждането в запланираните срокове на важни за народното стопанство производствени мощности. Тук влизат такива решаващи за икономиката ни обекти, като Химическия комбинат за минерални торове - Повеляново, новият завод за Калцинирана сода - Девня,  ... и други. Това доведе до неимоверни трудности в снабдяването с важни суровини и материали не само за вътрешни нужди, но и за износа.

Ген. -полк. Кирил Косев:

... Аз вземам думата, за да спра вниманието на Народното събрание върху въпрос, имащ национално значение - за Бобовдолския енергиен комплекс.
... Известно е, че енергийният комплекс „Бобов дол“ е от жизнено значение за страната. Но електроенергията, която той ще произвежда, е в зависимост от производството на въглища от мина Бобов дол. Сега производството на мината е около 5000 т дневно ... Следователно още сега дневно не ще достигат 1800 т. въглища. ... С пускането на още две турбини през 1974 г., които са разчетени да работят с бобовдолски въглища, ще са необходими над 10000 т дневно. ... Или недостигът ще нарастне на 5-6 хил. т дневно, т.е. ТЕЦ реално ще може да осигурява с въглища до 50% ... Но и това производство на мината няма да се достигне главно поради липса на работна ръка. ...
Изпълнението на производствената програма през 1974-1975 г. изисква над 50% увеличение на работниците в мината, което предполага прилив на работна ръка. Вместо това през последните години има голям отлив на работна сила. Причина за това са все още неудовлетворителното заплащане на някои категории подземни миньорски работници и главно нерешаването на проблемите с жилищното и комуналното строителство. Само през последната година над 200 работници отказаха да постъпят на работа в мината, защото не им се осигурява квартира и училище за децата. ...
... Сега 250 работници не са удовлетворени с квартири. В 170 апартамента живеят по две семейства. Но с пускането в действие на ТЕЦ и на новия рудник „Бабино“ нуждата от жилища още в близките месеци  и години ще нарасне многократно.
Ще посоча факти само за последните три години. През 1971 г. трябваше да бъдат построени 64 апартамента, но не бе построен нито един. През 1971 г. беше планирано да се предадат в експлоатация 194 апартамента, предадоха се 32. През 1973 г. трябва да бъдат завършени 257 апартамента, ще се завършат 100. Това голямо изоставане в жилищното строителство заплашва да срине програмата по набиране на работна сила. ...
Изход за частичното решаване на проблема за работната ръка е привличането на работа в мината на населението от близките села. Но много от тях не са свързани с пътища, не са осигурени с комунално-битови, просветни, търговски и други учреждения и заведения. ...
... В изпълнение напосочените решения се почна строителството на редица обекти, но през 1974 г. по непонятни причини някои от тях се замразяват, а в момента на тези обекти се работи ... Трябва да се продъли тяхното строителство, за да не стърчат като паметници в лошия смисъл на думата.
Не е решен въпросът с водоснабдяването на населението от града и близките села с вода за битови и промишлени нужди. Поради недостига на вода се затруднява борбата с обезпрашаването в рудниците, което също е причина за отлив на работна ръка от мините.

Състоянието на механизацията в мината е лошо. Дължи се на обстоятелството, че не са осигурени необходимите средства  за подмяна на остарялата минна техника. Много лошо е състоянието на транспортната минна техника. Петдесет процента от намиращите се в работа транспортьори са изминали амортизационните срокове  и са морално и физически остарели ...

Пенка Райнова:

... Другарки и другари народни представители! Разрешете ми да поставя един въпрос, който по мое мнение има важно значение, но не намира решение в плана за 1974 г. Град Ловеч се развива в икономическо отношение добре. Но в областта на обслужването и особено на търговията и общественото хранене положението е много тежко. В града ни има само два хубави ресторанта и те са винаги препълнени. Не е построено нито едно ново търговско заведение и обслужването става в старите дюкянчета. По разчетите за петилетката  беше предвидено през 1973 г. да се строи универсален магазин, един ресторант и супермаркет в квартал „Маркс-Енгелс“, но нито един от тези обекти не е започнат. Сега отново за 1974 г. не се предвижда нито един от тези обекти.
Другари, аз от свое има моля Народното събрание да бъде запазен поне супермаркетът в новия над четирихиляден квартал „Маркс-Енгелс“. В него няма никакъв магазин, гражданите, предимно работници от завод „Балкан“, където и аз работя, са принудени да пътуват над 4 км, за да се снабдяват с продукти. Повярвайте ми, хората недоволствуват от това ... Още един път моля това мое предложение да бъде прието.

<< двадесет и осма част                                                   тридесета част >>

Призраци от стенограмите (28)


Цитати от заседание на НС от 26 март 1975 г., разисквания по отчета на председателя на Министерския съветКръстю Тричков:

... Успехите, които постигна България, са големи. Няма обаче никакво място за главозамайване и самоуспокоение. Много са нерешените проблеми, породени от нашето бурно развитие ...

Вярно е, че след Априлския пленум ние постигнахме големи успехи, имаме един от най-високите и стабилни темпове на развитие. Но ние още изоставаме в сравнение с развитите страни. Ако искаме да ги догоним, трябва да осигурим и в бъдеще високи и стабилни темпове на икономическото развитие. За 8-10 години трябва да бъде удвоена съществуващата материално-техническа база и на тази основа - удвоен националният доход. ... (т.е. в плановете трябва да се заложи растеж от около 7-9% годишно)

... Мина онова време, когато в България имаше незаета работна ръка и трябваше да правим всичко възможно, включително да използваме екстензивния път на развитие... Сега работната ръка не достига ...

... Заедно с това обаче не можем да не отбележим, че се изостава с решаването на някои остри социални проблеми. Такъв е жилищният въпрос в градовете. Макар че този проблем е бил и ще бъде първостепенна грижа на правителството, държавният план за жилищното строителство за 1974 г. остана неизпълнен. При планирани 52600 пускови жилища за експлоатация държавните строителни организации са предали 36350, или с 16000 жилища по -малко. За периода 1971 - 1974 г. планът не е изпълнен с 44000 жилища, а в София, където жилищният проблем е най-остър, не са въведени в експлоатация над 10000 жилища. ...

Има изоставане в производството на качествени стоки. Непълно и неритмично е задоволяването на населението с отделни стоки. ...

Любомир Левчев:

... За много държави - малки и големи - 1974 г. премина под мрачния знак на кризите - валутни, петролни и пр. разновидности на общата криза на капитализма. Тяхната икономика изпадна в критично състояние ... През същото това време Народна република България доказа още веднъж своята реална стабилност и независимост ... Това още веднъж потвърждава марксистко-ленинската зрялост и далновидност на политическата линия, начертана от ЦК на БКП и политбюро и преди всичко от др. Тодор Живков. ...

<< двадесет и седма част                                         двадесет и девета част >>