събота, 1 февруари 2020 г.

Призраци от стенограмите (43)


Цитати от стенограма на НС от 16.12.1960, обсъждане на плана за 1961 г.

Станко Тодоров (председател на Държавната планова комисия):

... При все това обаче планът в селското стопанство за редица произведения не беше изпълнен. Не бе получена предвидената продукция от тютюна, гроздето, памука, някои видове зеленчуци, свинското месо и други. (Това обикновено означава недостиг на тези стоки на пазара, проваля се работата на консервните фабрики, проблеми с износа и др. Виж и изказванията по-долу на Тано Цолов, Асен Павлов и Иван Пръмов) Причините за неизпълнението на плана за посочените продукти са - от една страна, съществуващите още недостатъци в работата на селскостопанските и планиращите органи в центъра и по места и, от друга страна, както е известно, и тази година климатичните условия за редица култури не бяха благоприятни. ... 

... Само през изтеклия тригодишен период на третата петилетка Съветския съюз ни достави на кредит оборудването на редица крупни промишлени предприятия, между които ВЕЦ „Студен кладенец“  и „Кържали“, оловно-цинковия завод в Пловдив и др. Сега Съветския съюз ни доставя на кредит и оборудването на най-крупните наши предприятия - ДМК „Кремиковци“, ТЕЦ „Марица-Изток“, азотноторовеия завод в Стара Загора, нефтопреработвателния заводи и др. ...

... Важна задача пред колективите в каменовъглената промишленост през 1961 г. е да водят борба за добиване по-доброкачествени каменни въглища и да не се повтарят слабостите през 1960 г., когато често пъти се изпращаха лошокачествени въглища с голям процент скална маса и се създаваха затруднения в снабдяването на промишлеността, транспорта и населението. ... (за лошокачествени въглища или липса се съобщава и през следващите години, напр. 1965 г.)

Пред работниците от черната и цветната металургия ... Целият въпрос се състои сега в това да се увеличи умението на работниците и техниците за овладяване на техниката, да се подобри организацията и повиши производителността на труда, за да се добият предвидените черни и цветни метали ...  Опитът от тазгодишното изпълнение на плана в тези отрасли показва, че главните недостатъци бяха в органицацията на производствения процес. Не се спазваше технологическата и трудовата дисциплина, несвоевременно се изградиха необходимите спомагателни съоръжения към предприятията, поради което се получи и непълно използване на основните производствени мощности. ...
Налага се ... да вземат най-енергични мерки да бъдат отстранени през 1961 г. тези недостатъци и да се осигури изпълнението и преизпълнението на плана по добива на метал. ...

Тази година много окръзи не изпълниха възложения им план за снабдяването на предприятиятя на консервната промишленост със суровини. За да не се повтори това и през 1961 г., заедно с плана ще се утвърди и разпределението на суровините за консервната промишленост по окръзи. ...

... За да не се повтори вредната практика от миналите години, когато вместо да намаляват орниците и другите неизползвани земи се увеличаваха, необходимо е Министерството на земеделието и окръжните народни съвети още сега да разработят конкретни планове за ТКЗС, да осигурят необходимите средства, семена, посадъчен материал, машини и други за усвояване на тези площи. ... 
... Осигуряването на производството и изкупуването на продукцията от растениевъдството и животновъдството е извънредно важно условие за снабдяването на населението с най-необходимите стоки и за обезпечаване на основните суровини за промишлеността и износа. Особено внимание трябва да се обърне на производството на някои традиционни стоки на нашия износ: тютюна, яйцата, гроздето, лука, доматите и други, които са отрешаващо значение за балансирането на нашия стокообмен с другите страни. През 1960 г. бе допуснато неизпълнение на предвидената по плана продукция за някои от тези важни селскостопански произведения.

... Във връзка с подготовката на IV петгодишен план нашата страна отново получава голяма братска помощ от Съветския съюз, който ни отпуска нов дългосрочен кредит в размер на 810 милиона рубли. (Ръкопляскания)

Кирил Лазаров (министър на финансите):
...
В някои промишлени предприятия се натрупват значителни свръхнормативни запаси поради неизпълнението на кооперираните доставки, забавяне в комплектуване на продукцията, некачествено производство или производство с неосигурен пласмент и т.н. Всичко това за продължително време замразява ценни материали и значителни парични средства, а предприятията търпят загуби от лихви и глоби за просрочия и неустойки и от други непроизводителни разходи. ...
... Големи загуби причинява за народното стопанство бракуваната продукция. За 9 месеца през 1960 г. държавното индустриално предприятие „Стинд“-София, е допуснало брак за около 1,5 млн. лв. повече, отколкото  за същия период на 1959 г. Държавното индустриално предприятие „8 март“ - София, поради неизпълнение на плана за качеството е реализирало в по-малко печалба около 2 млн. лв.
... През деветмесечието на 1960 г. предприятията към управлението на промишлеността - Бургас, не са изпълнили икономията от снижение на себестойността на продукцията с 26,8 млн. лв. Главно поради недостигане на плановото снижение на себестойността не е изпълнен и планът за печалбата с близо 20 млн. лв. ...
Редица предприятия ощетяват държавния бюджет, като не изпълняват предвидените вноски  по данък върху оборота. Така например слаботоковия завод „Кл. Ворошилов“, София, за 9 месеца на 1960 г. не изпълни плана за данък върху оборота с над 11 милиона лева, а държавният каучуков завод „Г. Димитров“, София - с над 6 милиона лева.
Не можем да се примиряваме с обстоятелството, че в отделни предприятия се работи нерентабилно, не се използват целесъобразно основните и оборотни фондове, че производителността на труда е ниска, че борбата а високо качество и ниска себестойност не е задоволителна и поради това не се изпълнява планът за натрупванията и вноските в държавния бюджет. Тези недостатъци в работата понижават общите темпове на нашето развитие и спъват нормалното изпълнение на държавния бюджет. 

Продължение на 17.12.60


... Считам за нецелесъобразен принципа, които Държавна планова комисия използва при определяне на плана за средно ранните домати, като изхожда главно от наличността на консервните предприятия, разположени в гр. Пловдив и Пловдивски окръг. Капацитетът на консервните предприятия всяка година нараства. Суровинният район обаче остава същият. Производството на зеленчуци не само че не може да расте, но намалява, тъй като те изискват преди всичко жив труд.
От друга страна, осигуряването на кооперативните стопанства с оборски тор от други окръзи ... сега вече е невъзможно, а без такъв няма резултат в зеленчуковото производство. Освен това периодът, когато доматите изискват най-голямо внимание и труд - засаждане, вдигане на колове, окопаване и др., съвпада с времето на жътва, бране на ягоди, засаждане и окопаване на тютюна, поради което някои работи изостават и даже отделни площи се провалят.
... Необходимо е да се подчертае, че и по отношение на ментовата култура реалните производствени възможности на кооперативните стопанства в окръга са значително по-малки от тези, които се предвиждат в проекта, като особено това се отнася за средните добиви. Така например за периода 1955/1960 година средният добив се движи  около 3 кг. При това положение е нецелесъобразно завишението на средния добив на 4,850 кг, което крие зад себе си неосигуряване на плановата продукция за предприятията и неизпълнение на производствената им програма. 
Проектът за проиводството и изкупуване на месото от едър рогат добитък е твърде висок, тъй като баловата продукция е далеч по-малка от тази, която се предвижда да се произведе в окръга. Държавната планова комисия, за да осигури увеличението на плана за говеждо месо от 800 т, освен редовния брак и ремонт на говедата посяга и върху броя на все още много необходимия ни работен добитък - 1000 броя волове. Както казах по-горе, над 56% от производството на ориз е съсредоточено в Пловдивски окръг. Въпреки, че е неизгодно за ТКЗС, това налага задържане броя на съществуващите работни волове, необходими за отглеждане на тази култура, поради невъзможността през 1961 г. да се внедри по-голяма механизация в нея.


... И през 1961 г. тясно място в селското стопанство си остава животновъдството. Ръстът на животинската продукция, която очакваме да получим през 1961 г., е наистина голям, но все още не съответства напълно на растящите нужди на населението. (т.е. очаква се недостиг на месо, мляко и пр.)


... (Кюстендил) ... Мисля, че е резултат на недоглеждане, или на нереално пресмятане. В плана за изкупуването се предвижда за 1961 г. нашият окръг  да изкупи 5500 т череши и 36 000 тябълки. От данните от 5-6 години насам се вижда, че повече от 4300 т череши не са набирани и изкупувани. Само през 1959 г. са набрани и изкупени рекордно количество череши - 4700 т, макар че някои вестници писаха, че не са обрани. И тази година при пълно обиране на реколтата получихме 4200 т.
  2. Грешка е допусната и с плана на Консервния комбинат. Ние тази година при рекорден добив на плодове имаме план да произведем продукция за 65000 лв, за 1961 г. при това решително намаляване на плододобива  на предприятието се планира продукция за 85000 хил. лв., т.е.. с 31% напрежение, без да се осигурява суровина и без да се увеличат мощностите. Явно е, че това е нереално
3 . Много тежко е положението с жилищата в новите окръжни центрове, особено там, където няма предприятия и не могат да строят със собствени средства. Повече от една и половина година най-различни работници и специалисти в окръга спят по кабинетите и след като не им дадем квартири, напускат. ..
4. Предлагам да се предвидят 200 хил. лв. за започване строителството на сградата на медико-санитарната част  в  мина Бобовдол.  ... а здравната им служба е в крайно неподходящо, бих казал окаяно помещение и съвсем недостатъчно за нуждите на мината, която има вече над 6000 души работници. 
5. Накрая моля да не се приема предложението на комисията за увеличаване на плана на мина Бобовдол с 50 хил. т въглища като нереално. Другарите явно не са запознати с положението в мината. През 1959 г. производствената програма на това предприятие се увеличи с 41%, миналата година - с още 25,8% без някакво съществено увеличаване на мощностите и без да бяха направени необходимите подготвителни работи, защото увеличението миналата година стана почти така както сега  - в последния момент. Това се отрази извънредно зле на работа на предприятието и то сега не изпълнява плана със 70 хил. т и дърпа целия окръг назад. ... Освен това всички знаят колко тежка е тази мина в геоложко и битово отношение. ...  

Илия Добрев:

... Не се предвиждат по проектоплана и никакви средства за жилищно строителство в окръга. Като се има предвид острата жилищна криза в гр. Варна и наличието на много служители-специалисти от апарата на окръжния народен съвет и окръжния комитет на БКП - над 100 семейства, които имат нужда от квартири, ще бъде целесъобразно за 1961 г. да се предвидят средства поне за още един жилищен блок ...

Евгени Трайков:

... Колкото и грижливо да се сключен топливният баланс в Държавната планова комисия, ние смятаме, че това увеличение е недостатъчно за задоволяване нуждите на промишлеността и населението. За да се отстрани това тясно място в народностопанския план, е необходимо за добив на каменни въглища да се заделят повече средства, главно за разкриване на нови мощности. ... 
Тук изниква въпросът, как по най-целесъобразен  и евтин начин да се снабдява с лигнитни въглища Северозападна България, като се имат предвид дългите транспортни разстояния. известно е, че след като минат 150 км, лигнитните каменни въглища се „стопяват“ в транспортните разноски, т. е. те стават по-високи от себестойността на въглищата и тяхното използване е икономически неоправдано - носи загуби
... откъде може да добием въглища, за да спестим на народното стопанство огромните средства, които се изразходват за транспорта? Считаме, че те могат да бъдат получени от Ломския лигнитен каменовъглен басейн. ...
Разработването на Ломския каменовъглен басейн несъмнено ще повлияе да се подобри икономиката на Северна и конкретно на Северозападна България, която твърде много изостава в промишлено отношение в сравнение с другите части на страната. ...
... На второ място трябва да се преустроят шосейните линии, свързващи Северозападна България с Южна и Югозападна, и то така, че да се отговори на нарасналите нужди на транспорта. ... шосето Лом-Михайловград-София ... Лошото състояние на пътя обаче принуждава автомобилните превозни средства да се отклоняват през Искърското дефиле, въпреки че пътят през него е с 60 км по-дълъг.  За да се осигури нормален автомобилен транспорт по шосето Лом-София през Петрохан е необходимо то да се ремонтира основно в участъците, където е в много лошо състояние. ...
Последният въпрос ... е за строителството на тубдиспансера в гр. Лом. Преди около 10 години в Лом се построи нова болница, в която се разкриха почти всички отделения с изключение на гръдоболно отделение. Поради това именно тубдиспансерът се помещава в частна сграда, която е крайно непригодна за лечение на туберколозно болните. Тубдиспансерът обслужва едно население от 120 хиляди жители. Трябва да се каже, че нашият край държи едно от първите места на боледуващи от туберкулоза в страната.  ...


Продължение на 19.12 

Атанас Димитров (председател на Комитета по промишлеността):

... Една от основните слабости, която все още намира място в редица предприятия, е, че се води борба за изпълнението на плана не в натура, по отделни видове и асортименти на продукцията, че не се осигурява изпълнението на плана по всички показатели и особено по икономическите показатели, а главно по обем в стойностно изражение. (в лева)
По тази причина не бяха произведени извънредно важни изделия и стоки за задоволяване на належащите нужди на народното стопанство.  ... Макар че машиностроенето преизпълнява плана в стойностно изражение, в същото време не е изпълнен планът за производството на редица крайно необходими машини и съоръжения за капиталното строителство, с което се затруднява работата по изграждането и пускането в действие на всички предвидени нови производствени мощности.
За изтеклите 11 месеца на годината планът за доставка на местните машини за новостроящите се обекти е изпълнен едва 52,7%. В това отношение особено незадоволителна е работата на завод „Сталин“ в Димитрово (дн. Перник), който не даде машини и съоръжения за около 7000 хил. лв., предназначени главно за разширението на завод „Ленин“, за разширението на завод „Карл Маркс“ и за други обекти ... По този начин се затрудни много работата по строителството и монтажа на циментовия завод в Бели извор, на флотационните и брикетната фабрика и други обекти. ...
... Подобно е положението и с кооперирането. ... Това създаде немалко трудности по изпълнението на плана от предприятията потребители. В продължение почти на цяла година например железопътният завод „Георги Димитров“ - София, не изпълняваше плана за талигите, предназначени за завод „Червено знаме“ - Бургас, което в крайна сметка доведе до неизпълнение на плана за вагоните, голяма част от които са предназначени за износ. Неритмично изпълняваше плана за кооперираните доставки силнотоковият завод „Васил Коларов“-София. Заводът не доставяше навреме електромотори на завод 15 в Левскиград (дн. Карлово) за окомплектоване на електротелферите и на завод „Георги Димитров“-Видин, за водните помпи. ... 
Също така не можем да бъдем доволни от изпълнението на задачите за социалистическите натрупвания. Макар че планът по обема на общата промишлена продукция е преизпълнен, планът по печалбата за 9 месеца на 1960 г. не е изпълнен с 4,1%, а планът за вноските от данък върху оборота - с 4%. Осемнадесет окръга не изпълниха плана за печалбата ...
Не бива да се гледа снизходително към проявите на безстопанствено отношение на някои ръководители на предприятия, които допускат лошокачествена продукция с висок процент на брак, и то в такива производства, където се употребяват скъпи и дефицитни материали, което представлява голяма загуба за народното стопанство, намалява ресурсите за изпълнението на плана по повишаване на производителността на труда, по снижение себестойността на продукцията и печалбата. Но този въпрос не е по-маловажен и за отраслите, които използват местни суровини, като консервната, стъкларската, порцелано-фаянсовата промишленост и др. ...

Здравка Ковачева: 
...
Думата ми е за селското стопанство - респективно за нашия кричимски район. ...
... Необходимо е за правилното съчетание на трудовото напрежение кооператорите да впрегнат силите за опазване и изпълнение на спуснатия план за зеленчуците, ягодите и тютюна, а не да се увеличава, което неминуемо ще доведе до неизпълнение на трудовото напрежение и оттам да се допусне залежаване на добивите. Например замо за м. юни в обединеното трудово-кооперативно стопанство - гара Кричим трябва да се окопаят 3540 дка ранни домати, 1000 дка средно ранни домати ...общо трябва само в растениевъдството за този месец 261 хил. трудодни от 4350 души работоспособни кооператори, което представлява по 2-3 трудодни средно на всеки кооператор. (т.е. всеки кооператор трябва да работи по 60 дена на месец! ) Много естествено е, че при това трудово напрежение не е възможно да се върви към завишаване на добивите от тези култури, още повече като се има предвид, че нашия район като интензивен е с недостатъчно животновъдство, не е добра база за естествени торове, които са основна гаранция за високи добиви от зеленчуците и овощните градини.
Наред с това трябва да подчертая, че във връзка с поевтиняване на продукцията ще бъде наложително да се помисли за снабдяване на нашите машинно-тракторни станции с подходящи трактори и прикачни машини за обработка на овощните градини през целия сезон, а не както досега обработката да става най-много двукратно, което се отразява на същите да буренясват ... Не по-добро е снабдяването и с ремаркета за извозване на продуктите. Освен това растително-защитната база с лошокачествените маркучи е причина да не може редовно да се провежда борбата с болестите и насекомите по овощните градини и да губим ценно време за това, че един маркуч се пука по 10 пъти на ден, а по-качествени не се доставят. ...  
Народностопанския план трябва да държи сметка както за работната сила и машините, така и да се изкупуват плодовете и зеленчуците, а не както се получи тази година при нас: повече от 50 т зелен пипер, застрашен от есенните слани изхранихме във фермите затова, че бе отказано да се изкупи. Не по-добро е положението и сега със зеления лук и марулята, които от 2 месеца са готови за консумация, а се даде само 2 пъти поръчка и благополучно до днес никой не ги изкупува, защото нямало пласмент. А се знае, че много от предприятията в нашата страна и столовете се оплакват, че липсата на стария лук е голяма. Това отчайва нашите кооператори и убива духа им към по-нататъшно обработване на тези култури. ...

Живко Живков (заместник-председател на Министерския съвет):

... Да вземем такъв сектор, какъвто е птицевъдството, където както виждате постигнахме значителен успех. ... Главната причина за ниската носливост на кокошките и незадоволителния среден дневен прираст на свинете във фермите на някои ТКЗС е лошото хранене и гледане. Храненето, както на кокошките, така и на свинете е едностранчиво. Фуражните заводи осигуряват сега достатъчно фуражни смески за птиците, но на много места те не се изкупуват своевременно от стопанствата, а във фермите вместо смески се дава или само царевична ярма, или само отсевки или друга еднообразна храна.  ... Не се използват съществуващите в самите стопанства възможности за разнообразяване на храната на свинете с картофи, люцерново брашно, тикви,....
Едностранното хранене на свинете само с царевица, освен че дава много висока себестойност на кг месо, довежда до намаляване на месото и прекомерно увеличение на тлъстините. Това е в груб разрез с икономическите закони - нашият пазар търси месо, а не сланина - на международния пазар сланината и маста са два пъти по-евтини от месото. ...
... Не е задоволителен полученият резултат през 1960 г. в производството на ориенталски тютюн, кромид лук, оризова арпа и средноранни домати за консерви и пюре. Главната причина ...е, че в някои ТКЗС не се изпълни планът за засяване на определените площи и не се положиха достатъчни грижи по отглеждането на културите.
Накои отделни производствени предприятия също така не изпълниха плановете си и по този начин лишиха народното стопанство от предвидената продукция, намалиха възможностите за снабдяване на населението и за износ. ...


... Ще си позволя да направя една констатация относно млякото. В народностопанския план за 1961 г. е предвидено да се получат ... хил. л мляко ... Въпреки значителното увеличение, относително взето, млякото у нас е все още недостатъчно и с висока себестойност.  ...

Пласментът на селскостопанската продукция, особено надплановата, не винаги и навреме се осигурява чрез договориране с изкупвателните организации, а същите често пъти не изкупуват и не всемат навреме или въобще договорираното производство от ТКЗС, което носи вреда на селското производство и загуби на стопанствата. ...
... Все още при подреждането на опаковката на селскостопанската стокова продукция за местния и вътрешния пазар, особено на зеленчуците, плодовете, билките, се допуска правене на „капак“, т.е. отгоре се нареждат първокачествени продукти, а под тях нискокачествени, което справедливо сърди нашите и чужди купувачи и дава основание да се връща стоката или да се правят значителни отбиви. ...
Редица председатели и управителни съвети на ТКЗС допускат да остава неокосено сено, необрани плодове и зеленчуци, неприбрана слама и царевичак и др., които се развалят, от което губят кооперативните стопанства, губят кооператорите, губи и народното стопанство.

Иван Пръмов (министър на земеделието):

... Поливните площи през 1959 и 1960 г. се увеличиха с 3 млн. дка. Това безспорно е голям успех. От поливните площи много ТКЗС получават 2 пъти по-високи добиви ... Но трябва да се каже, че много повече са слабостите в използването на поливните площи, отколкото успехите. За това най-убедително говори фактът, че при поливен план през 1960 г. от 6128 хил. дка бяха полети само 2850 хил. дка. Нима културите на останалите поливни площи нямаха нужда от поливане? Те имаха нужда от такова, но нито се оценяваше ползата от него, нито навреме се вземаха мерки за подготовката на тези площи за напояване. И за това в много случаи водата си течеше из каналите и реките или си стоеше в язовирите без да се използва. ...
Причината за тези слабости наред с подценяването е и липсата на опит, както и липсата на достатъчно и добре изработена от заводите ни поливна техника. ...
Другарки и другари народни представители! Голяма задача пред всички труженици в областта на селското стопанство, пред цялата наша общественост е да се преодолее през 1961 и следващите 1-2 години изоставането в развитието на животновъдството и произлизащите от него затруднения в снабдяването на нашия народ с продукти от животински произход. Правилно се отбелязва и в доклада на др. Тодоров, че един от най-важните проблеми, който трябва да се реши още през следващите 2-3 години, е за месото. ...
... Както съобщи др. Станко Тодоров в доклада си ... (в селското стопанство работната ръка намалява за сметка на промишлеността, строителството и транспорта ) Поради неправилно набиране на тази работна ръка от село обаче и поради недостатъчните мерки за нейното заменяване със селскостопанска техника картината в някои ТКЗС е много нерадостна. ... На второ място, за да не се разстройва работата на ТКЗС от изтеглянето на работната ръка в строителството и промишлеността, налага се да се сложи ред в нейното набиране. ...
На трето място смятам, че се налага все пак още отсега да се помисли и през годината да се намерят възможности да се доставят допълнителни количества някои видове селскостопанска техника на ТКЗС. Техниката, която е предвидена сега по плана, е далеч недостатъчна. 


Продължение на 20.12.1960 

Петра Желева: 

... В града ни работят близо 25 хил. работници, а много от продуктите се изчисляват не на броя на гражданите, а на броя на работниците. Трябва да се има предвид, че Димитровград е нов град и населението живее почти в жилищни блокове, без да притежава дворни места за отглеждане на птици или прасета и чака изключително на снабдяването. ... Няма да е излишно , ако спомена, че по транспортен график Димитровград е на второ място в страната, а по снабдяване с хранителни и промишлени произведения - на едно от последните места в сравнение с другите индустриални центрове. ...

Разрешете ми да се спра на още един въпрос, който измъчва нашите колективи. 
Съществува практика Държавната планова комисия да предвижда промишлена продукция от нови мощности, на които не са обезпечени пусковите срокове. Така например химкомбинатът „Сталин“ поради закъснение на пусковите мощности през 1958 г. изпълни плана 86%, през 1959 г. по същата причина се направиха няколко корекции на плана, сега през IV-то тримесечие пак не ще изпълни плана ...
На държавния циментов комбинат „Вулкан“ през тази година беше предвидена продукция от нови производства, за чието строителство и монтаж не бяха предвидени средства. Средства се осигуриха в средата на годината, но материали и оборудване не можаха да се осигурят. Не се завършиха срочно строителството и монтажът на азбестоциментовото производство.  ...
Машините за азбестоциментовите тръби се пуснаха в действие един месец след предвидения срок, корекция на плана не се направи, сега поради липса на азбест по вина на Министерството на външната търговия двете машини не работят вече 20 дни, корекция не се прави, колективът страда - получава по-малко заработка и се обезверява. ... (виж подобни проблеми с вноса на азбест през 1964 г. поради липса на валута)
Другарки и другари народни представители! Аз моля да бъда правилно разбрана и ви говоря като производственичка, която изживява трудностите на недообвръзките на Държавната планова комисия. Често пъти разпределението на плана се извършва не според производствените мощности, а с оглед книжното обвързване на материалните баланси.
Така например на химкомбината „Сталин“ се планира производство на фосфорни торове за първото тримесечие 89550 т ... когато е известно, че до влизането на новото разширение в края на първото полугодие производствените възможности на комбината са 65-70 хил. тона. ... (други примери) ...
На държавния циментов комбинат „Вулкан“ залагат да се произведат 4,5 милиона циментово-пясъчни керемиди при острата нужда в страната от цимент, в същото време има свободни мощности за производство на керемиди, а се залага план 85 милиона броя по-малко от достигнатото през настоящата година.
Същият е случаят с азбестоциментовите плочи. Може за 1961 година при острата нужда от азбест да се произведат примерно 700-800 хиляди кв. м, а не 1400 хил. кв. м, както се предвижда в плана. 
При свободните мощности за производството на обикновени керемиди защо е необходимо да разточителствуваме с тъй-оскъдния цимент и азбест. ...
Асортиментът на цимента ежегодно се изменя и през 1961 година се дава ръст независимо от асортимента. И при изчисленията на Държавната планова комисия при максимално нарежение на пещите пак съществува недообвръзка с 15 хил. тона клинкер. За да се произведе плануваното количество цимент, трябва да се увеличат добавките, това ще се отрази на качеството и ще изпаднем в разрез с изискванията на българския държавен стандарт. 
(през следващите години се обсъжда некачествения цимент и последвалото от това спиране на комина на Марица -изток и падането на друг комин, виж тук и тук)
Аз мисля, че ще бъде правилно Държавната планова комисия да не допуща недообвръзки в производствената програма на предприятията, за да се създаде реална база на колективите за изпълнение на плановете. ...

Димитър Попов:

... По промишлеността 
(това е като отговор на горното изказване на П. Желева:)
... 4.  За да се икономиса вносна суровина (азбест), да се намали производството на азбестоциментови плочи със 700 хил. кв. м, а да се увеличи производството на керемиди с 8000 хил. броя ...Търново, и с 3000 хил. броя ... Варна.
5. Поради липса на достатъчно запаси от глина в района на гр. Асеновград да се намали с 10000 хил. броя планът за производството на обикновени тухли (тъй като и керемидите се правят от глина) на градския народен съвет - Пловдив, като се увеличи със съответното количество производството на сгуробетонни тухли ... (но по-горе се вижда, че и циментът е дефицитен...)... Комисията за държавен контрол ...
... При ревизиите са установени немалко слабости - изписването на суровините не става съгласно утвърдените разходни норми чрез лимитиране, машинният парк се използва неравномерно поради неритмични доставки на суровини и други причини, има неоправдано увеличаване на транспортните разходи и пр. 
Такива случаи са констатирани в редица консервни предприятия, като наппример: в ДКК „Георги Кирков“ - гр. Плевен, където планът за печалба за 1959 г. не е изпълнен с 13500 хил. лв. поради неизпълнение на плана за снижение себестойността на продукцията, в резултат на увеличаване на изкупните цени на суровините, наддопустим брак и фири вследствие несвоевременно преработване на суровините, бомбаж и др.
Такова положение е установено и във Вакуумно-консервната фабрика „17 партизани“ - гр. Видин. Поради ненавременното преработване на суровините, недостатъчна хигиена и слаб контрол по всички възли на технологическия процес а също така и поради неподсигурените нужди от вода и пара през кампанията 1959/60 г. е допуснат брак и бомбаж на готова продукция за 1400 хил. лв.,  .... (аналогични примери през 1964 г.: питането на Григор Илиев и отговора на П. Таков)
... В ДИП „Лиляна Димитрова“-София, докато през 1959 година са допуснати преразходи за 201 хил. лв. само през първото полугодие на 1960 г. преразходите са в размер на 1015 хил. лв. Преразходът се дължи и на високия процент отпадъци - 30,5%, при кроенето поради липса на писана технология. Трудът на работниците в шпулното отделение е заплащан  на база на получените от тях количества прежди за шпулиране вместо по фактически извършената работа. Този явно погрешен начин на заплащането е стимулирал даването на по-голямо количество отпадък и разхищение на прежди. ...

Особено внимание трябва да се обърне на нарушенията на държавната дисциплина в областта на строителството. В тази насока все още се извършват редица груби нарушения, като своеволно увеличение на сметните стойности, неоправдано разпръсване на строителството, разхищение на материали, неправилно използване на строителната техника, забавяне внедряване на новостите в областта на строителството и т.н. ...

Досега у нас са изградени язовири и напоителни системи за напояване на над 7 млн. дка. Отчетните данни обаче показват, че се напояват само половината от тези площи, а има данни, че положението в това отношение е още по-лошо. Така например в Старозагорската напоителна система са използвани от 15 до 30% от поливните площи в ТКЗС, в Червенобрежката - 35% и т.н. 
Следователно напоителните системи и съоръжения, за които държавата е разходвала толкова много средства, не се използват рационално, с което тези средства се оказват до голяма степен замразени и не се получава исканият производствен резултат. С това се нанасят големи щети не само на селското стопанство, но и на цялото народно стопанство. ...
(подобни примери с напоителните системи през 1961 г.)

<<  четиридесет и втора част                            четиридесет и четвърта част  >>
събота, 25 януари 2020 г.

Призраци от стенограмите (42)


01.11.1961

Станко Тодоров (заместник-председател на МС и председател на Държавната планова комисия, ДПК):

... По предварителни данни продукцията на селското стопанство през 1961 г. се очертава да бъде около равнището на отчета за 1960 г. Разчетите на ДПК за увеличаване на селскостопанското производство няма да бъдат достигнати.
Кои са основните причини за това?
Необичайните валежи през пролетта и голямото засушаване през летния период, което продължава и досега ...
Някои окръжни народни съвети и ТКЗС не осигуриха засяването  на необходимите площи за царевица, пшеница, ориенталски тютюн, захарно цвекло, лук и др., като разчитаха на нереални добиви, за да достигнат предвидената продукция. Те не осигуриха своевременното провеждане на съответните агротехнически мероприятия, което се отрази неблагоприятно върху добивите и общата продукция. ... (това обикновено означава недостиг или липса  на тези стоки на пазара, проблеми с износа, спъва се работата на преработващите и консервните заводи и пр.)

През тази година в работата на металургичния завод „Ленин“ бяха допуснати някои организациони слабости, които попречиха на нормалното изпълнение на плана и лишиха народното стопанство от хиляди тонове черни метали. ...

... В редица предприятия на циментовата промишленост през годината бяха допуснати големи слабости в технологията и при планово-предупредителните ремонти, поради което народното стопанство се лиши от големи количества цимент. ...  (по това време има крещящ недостиг на строителни материали, усилен от масовото строителство на заводи)
Трябва да се спрем и на някои недостатъци в стъкларската промишленост, особено в стъкларския завод „Стинд“ -София, който допусна нетърпим процент на брака и ще произведе едва 40 милиона броя бутилки вместо 64 милиона броя, колкото е производствения му капацитет. ...

В държавната промишленост на окръжно подчинение за първото полугодие на 1961 г. бракът възлиза на 65960 хил. лв. Това особено важи за завода за помпи в гр. Видин, където е допуснат брак за 775 хил. лв - 12,5 на сто .... ДИП „Стинд“-София - 7944 хил. лв. - 27 на сто ...
Какво показват тези примери? Те показват, че в ръководствата на предприятията ... не е имало непримиримост към тези слабости и е търпяно да се ощетява народното стопанство. ...

Поливните площи се набелязва да се увеличат през 1962 г. с 618 хил. дка и да достигнат общо 8300 хил. дка. Наред с прблема за разширение на поливните площи стои и въпросът  за тяхното правилно и пълно използване. Данните показват, че от изградените поливни площи през 1958 г. са използвани 79,2 на сто, през 1959 г. - 67,9 на сто и през 1960 г. само 56,6 на сто. Тази година положението е малко по-добро. Въпреки това обаче има твърде неприятни примери. В Пазарджишката напоителна система с директор агроном К.... от всичко 390 хил. дка са полети едва 268 хил. дка. В Старозагорски окръг от изградените 635 хил. дка към 4 август не са били полети нито веднъж 339 хил. дка. Това е недопустимо. ... (виж и изказването по-долу на Иван Тодоров)

С проектоплана се предвижда по-нататъшно увеличаване броя на селскостопанските животни и повишаване тяхната продуктивност, за да могат по-пълно да се задоволят потребностите на страната от животинска продукция. Броят на животните се увеличава както следва : (таблица)
Трябва да се отбележи, че решаващо условие за осигуряване на набелязания брой животни и разчетената продуктивност е както запасяването на ТКЗС с достатъчно фураж, така и най-икономичното му и разумно използване за изхранване на животните особено до пролетта на 1962 г. ...
(от предишните части (39-41) се вижда, че броят на животните нараства през следващите години, но фуража за изхранването им не достига и те на практика гладуват, а продуктивността им спада.)

Кирил Лазаров (министър на финансите):

.... Голямото увеличение на приходите по проекта на дъжавния бюджет за 1962 г. произтичат главно от нарастващите натрупвания в народното стопанство в съответствие с начертания по държавния и народностопанския план прираст на програмата за промишлеността, селското стопанство, транспорта ...
Основните приходи на държавния бюджет са данъкът върху оборота и отчисленията от печалбата на държавните предприятия. Тяхната сума по бюджета за 1962 г. е определена въз основа на предвиденото по плана увеличение на продукцията и равнището на себестойността. ... (на следващата година обаче се е получило съвсем друго, виж 41. част.)

... Но има и такива предприятия, които не изпълняват установените планове по производството, себестойността и натрупванията, допускат значителни непроизводствени разходи и загуби.
Така например завод „Кл. Ворошилов“, София, не изпълни вноските по отчисления от печалбата по плана за 9 месеца с 4299 хил. лв. поради неизпълнение на плана по производството и снижение на себестойността на продукцията.
Вагонният завод „Червено знаме“, Бургас, също не изпълни плана за отчисления  ... с 2155 хил. лв. вледствие на недостатъци при снабдяването му с основни материали, допуснати целодневни престои и т. н.
... Вместо планираната икономия за 9 месеца 1100 хил. лв. ДИП „Китка“, Нови пазар, отчете преразход 823 хил. лв. Това предприятие не довнесе 2873 хил. лв. отчисления от печалбата.
Такова е положението и с ДМП „Горубсо“, гр. Мадан, Смолянски окръг.

... Констатирани са разхищения и злоупотребления на средства и в някои ТКЗС, както и в трудово-производителни кооперации.
Нарушения на финансовата и държавната дисциплина са констатирани и в строителството, изразяващи се главно в актуване неизвършени строителни работи за завършени такива, преразходи на средства, неизползване пълния капацитет на механизацията и незавършване  в срок на строителните обекти. ... (това ми напомня на случаите от деветнадесета част - незавършени жилищни блокове в началото на 80-те, обявени по документ за завършени)


продължение на 02.11.1961 г.

Иван Михайлов:

... В селското стопанство не се засяха достатъчно площи с някои важни за нашата страна, за промишлеността и износа селскостопански култури, като пшеница, царевица, ориенталски тютюн, памук, захарно цвекло. 
... Не създаден строг режим на икономии във всички сектори на народното стопанство. Все още се допуска значителен преразход на суровини, големи загуби от брак, презапасяване с дефицитни материали. Народното стопанство понася големи загуби от кръстосани превози на товари, от оскъпяване на издръжката на търговията и на материално -техническото снабдяване, от злоупотреби и др. ...

През деветмесечието на тази година железопътният транспорт изпълни плана си за превоз на товари 100,5 на сто в тонове и 102,2 в тон-км.  ... Въпреки това обаче не бяха задоволени напълно нуждите на народното стопанство, което от своя страна създаваше смущения в работата на редица предприятия и рудници. ... (през следващите години това спъва производството и доставката на въглища, износа на плодове и зеленчуци и др., виж например 37. част и 39. част)
... Главната причина за нарушаването на графика е недоброто техническо състояние на локомотивите и сериозните слабости, които се допускат по организацията и регулировката на движението на влаковете.  ... Поради лошото техническо състояние на локомотивите през 9-месечието на тази година броят на оставените по пътя влакове от повредени локомотиви е нараснал. ...
Сериозна слабост в жп. транспорт са катастрофите, авариите и многото случаи на брак в работата, общият брой на които е по-голям, отколкото през 9-те месеца на миналата година. Нанасят се тежки повреди на локомотиви и вагони, някои от които съвсем излизат от строя, унищожават се ценни стоки, а често се дават и скъпи човешки  жертви. ...

Борис Николов:

... Все още се допускат обаче преразходи преди всичко по транспортните разходи, които се дължат на кръстосани превози, на неизползване товароспособността и на товарните средства, не неуплътняване времето на колите, на неоправдано разкарване на камиони от търговските организации из страната за доставка на някои дефицитни стоки и др. ...

Случаите на произвеждане от промишлеността и доставяне от търговията на некачествени и нетърсени от населението стоки намаляха, но те още са толкова чести, че създават сериозна тревога всред нас. Дори през настоящата година се наложи поради системно произвеждане на некачествени стоки да се спре изкупуването на продукцията на завод „П. Ченгелов“ - Пловдив, и на ДИП „Стефан Дечев“ - гр. Търговище. (Обувният завод П.Ченгелов е порицаван и при други поводи, виж тук случай от края на 70-те.)
Некачествената стока не само не удовлетворява напълно нуждата, за която е предназначена, но представлява в повечето случаи явна загуба за народното стопанство - загуба на обществен труд, материали, суровини и т. н. ...

Рада Тодорова: Ще има ли обувки № 36 и № 40, пантофки и чехлички? Защото сега, въпреки решенията и на Пленума на ЦК на партията по търговията, няма на пазара.


... С последните мероприятия ... и особено мероприятията, набелязани в доклада на др. Тодор Живков пред Пленума на ЦК на БКП по въпросите на селското стопанство ... Това доведе до редица положителни резултати. Докато например през миналите години на много места в страната имаше стремеж за бягство от село и особено от кооперативните стопанства, сега, през 1961 г., това бягство в значителна степен намаля. ...
... Село Дрента, Търновски окръг, ... Но докато в околните селца след пълното коопериране на планинските райони стана масово изселване на домакинствата в по-големите полски села или в градовете, от Дрента, освен че почти никой  не се изсели, но имаше семейства ... които пожелаха да се заселят в него ... Причината ... водоснабдяване, електрификация, построи се хубав читалищен дом с подходяща градина ... и се поддържа добре един от най-хубавите снабдителни магазини в околността ...
Докато в много села у нас кооперативните стопанства са останали с малко младежи, а някои почти без младежи, в ТКЗС с. Гавраилово, Сливенски окръг, е задържана почти цялата младеж. Но в Гавраилово за младежите има прекрасен спортен стадион ... Същото може да се каже и за селата Пет могили и Любенова махала ... Но ние имаме села, където подобни инициативи още не са подхванати с нужния размах. ...
... Организирането на детските градини, ученическите трапезарии и пр. трябва да свързваме освен с производството, което някъде може да има временен характер, и с увеличаване на раждаемостта, защото, другари,  въпросът за прираста на населението в селата е тревожен. Имаме села, които вече са започнали да заглъхват откъм младежки гласове. Докато в миналото в наборните списъци на селата фигурираха имената на младежи, от които можеха да се комплектуват по цели взводове войници, сега не във всички села е така. Село Кипилово, Сливенски окръг, ... Сега, за 1961 г. ... са се явили само 8 младежи.
В градовете значително увеличение на раждаемостта за 1-2 петилетки не може да се очаква по простата причина, че трудно още ще се решава жилищният въпрос. Каквито детски градини да се създават, без наличието на необходимата домашна жилищна обстановка поне засега, в настоящия етап на развитие, в градовете не може да очакваме възможно най-висок процент раждаемост. ... Но за селата въпросът не стои така. Там жилищна криза не съществува. ...

 Марин Грашнов (председател на Комитета по строителство):

... През 1961 г. строително-монтажните организации допуснаха много слабости и недостатъци в работата си. Не бяха изпълнени докрай поставените от др. Тодор Живков ... задачи. Планът за полугодието не беше изпълнен по обем и редица пускови обекти не бяха завършени в срок. ...
... Към края на III -то тримесечие има в страната строителни обекти на обща стойност 1400 млн. лв., на които пусковите срокове са изтекли, а те не са завършени и предадени за експлоатация.
За неизпълнението на плана по обем и несвоевременното завършване на пусковите обекти допринесоха и липсата на проектосметна документация и съоръжения за някои обекти, както и недостигът и нередовното снабдяване с някои строителни материали, главно цимент и желязо. Поради аварии в циментовите заводи „Вулкан“ в Димитровград, „Васил Коларов“ в с. Темелково и „Вилхелм Пик“ в с. Бели извор не бяха дадени на строителството през II-то и III-то тримесечие  близо 90000 т цимент. Това особено много спъна дейността а окръжните строителни организации, които през този период разполагат с достатъчно работна ръка и фронт за работа, но не можаха да разгърнат силите си.
Разбира се, не само в това е причината за незавършването на пусковите обекти в срок, тъй като за тях винаги е имало възможност да се доставят необходимите материали.
Основната слабост в строителните и монтажните организации все още си остава липсата на разумно и целенасочено направляване на материалите, на работната сила и механизацията към основните пускови и важни за народното стопанство обекти.
... Ръководителите на някои организации смятат, че като са изпълнили плана си по обем, добре работят, макар че зад преизпълнението на плана на един обект се крие неизпълнението на други. С такива методи на работа трябва веднъж завинаги да се ликвидира.

Друга задача, която е поставена пред строителите, е да се изпълни планът по производителността на труда. В много организации все още се допускат големи престои на работниците и незадоволително изпълнение на трудовите норми поради лошото снабдяване на обектите с материали, поради слабо техническо ръководство и недостатъчна разпоредителност по обектите. ... Недостигът на строителни работници, ниската производителност на труда на известна част от тях доведоха до положение за известни важни обекти да не могат да се набавят необходимите специалисти, като кофражисти, арматуристи, бетонджии  и др. От това пък се възползваха някои бригади и започнаха да искат да се завишат надниците им, да изнудват техническите ръководители да им вписват неизвършени количества строителни работи, за да останат на работа. Това доведе до преразход на фонд рабтна заплата на някои обекти.
При анализа на изпълнението ... се вижда, че неизпълнението на плана идва главно от лошото използване на механизацията в строителството. ...
За незадоволителните резултати ... особено голямо отражение дава некачественото изпълнение на строително-монтажните работи. Лошото качество се отразява веднъж на здравината на конструкциите, на годността на обекта за нормална експлоатация и втори път - проправянето на допуснатите некачествени работи подяжда производителността на труда и снижението на сметната стойност ... Лошото качество в някои случаи води и до аварии. Такива случаи тази година имаме в Целулозно-хартиения комбинат край Оряхово, на обекти в Коларовград (Шумен) и на други места.
Вина за лошото качество имат както ... , така и предприятията за производство на строителни материали. През тази година се получи ненормално положение с различните марки цимент, особено с цимента, произвеждан от циментовия комбинат „Вулкан“ в Димитровград. Оттам непрестанно изпращаха некачествен цимент на Азотноторовия завод в Стара Загора и на други обекти. Това причиняваше много престои. ... 39. част се споменава спирането на комина в Марица-изток и падането на друг комин поради некачествен цимент)

Общата преценка е, че в България сериозно изостава индустриализацията на строителството, което изоставане вече се отразява както на темповете на строителството, така и на икономическата му ефективност.
Такава преценка направи и Пленумът на ЦК на БКП по въпросите на строителството ... октомври 1959 г., и набеляза мероприятия ... Но трябва да се каже, че решенията на пленума не се изпълняват и индустриализацията на строителството продължава да тъпче на едно място. ...
Изоставането на нашата страна в индустриализацият на строителството се вижда и от сравненията, които могат да се направят с някои други социалистически страни. Така на пример на 1000 души население през 1959 г. са произведени в СССР 90 куб. м сглобяем железобетон, в Чехословакия 100 куб. м, в ГДР - 148 куб. м, в Полша - 195 куб. м, а в България през 1960 г. - 38 куб. м сглобяем железобетон. Като се вземе предвид, че в числото на това производство у нас влизат и бетонните изделия, вижда се, че количеството  на елементите и конструкциите, предназначени за сглобяемото строителство е още по-малко. ...
Практиката показва, че най-податливо за индустриализиране строителство е жилищното, защото то е най-масово и най-повтарящо се ... обаче ние не разполагаме все още с необходимата производствена база. ...
... ние ще разполагаме следващите 2-3 години с мощности за индустриализиране само на около 10 на сто от жилищното строителство.... Това ще доведе до невъзможност да изпълним плана по жилищното строителство ...
Че това строителство изостава, най-показателно е изпълнението на плана за деветмесечието на тази година. През изтеклото деветмесечие планът за жилищното строителство е изпълнен в София 69.5 на сто, Сливен 49 на сто, Варна 63,3 на сто, Димитрово (дн. Перник) 58 на сто, Пазарджик 30,3 на сто. А това са типични работнически индустриални градове, в които най-остро се чувствува жилищната криза. ...

... Другите страни разполагат с голяма механизация, особено да вземем кулокрановете, които са и най-подходящите механизми за монтаж на сглобяеми сгради.  ... в България може да преминеш половината страна и никъде да не видиш на хоризонта даже силуета на кулокран. Не бива повече да си служим със старите примитивни представи за строителството, когато се считаше, че е достатъчно да имаш каруца с тухли, вар и пясък и съответния брой трънчалии с тесли и бичкии, за да се изпълнява строителството.
... Искам да изясня пред Народното събрание каква голяма вреда ще се нанесе на нашата страна със закъснението на индустриализирането на строителството ... (примери) ... През тази година редица обекти, като флотационната фабрика „Твърдица“, флотационната фабрика „Влайков връх“ и други големи обекти, закъсняха само поради липса на работници. 
... Закъснението на индустриализацията на строителното производство ще се отрази много зле не само на темповете на строителството, но и на неговата стойност. Традиционните методи не дават възможност за евтино строителство. Трябва да преминем на нова база, на каквато са преминали вече всички социалистически страни. В ГДР има снижение на 30 на сто на жилищното строителство - там най-много е индустриализирано. ...


... (Пловдивски окръг) ... Но въпреки, че поливните площи в окръга надминават 1 милион дка, за съжаление водните ресурси не достигат за поливането на всички култури. Особено неблагоприято влияе на водния баланс оризовата култура, която поема над 60 на сто от водата. ... Ето защо аз моля правителството и Народното събрание да окажат съдействие за завършване строителството на втория етап на язовир „Пясъчник“ и язовир „Домлян“ ...

Здравка Ковачева:

(гара Кричим)
... Не по-добро е положението с болницата. Цялата площ, на която е разположена болницата е около 3 декара. Стационарът е с 55 легла, от които 30 терапевтични и акушеро-гинекологични са в малка масивна, но лоша постройка, а останалите - детско и хирургическо отделение, са в дървени бараки с тесни, неподходящи, недостатъчни помещения, които зимно време не могат да се затоплят. Кухнята е без подготвително отделение, не отговаря на никакви санитарни изисквания. Трапезария няма, болните се хранят в стаите, липсва помещение за пералня, ... а също и баня за санитарна обработка на болните.  Поради липса на място и помещения отоплителните материали - дърва и въглища, а също и линейката са на открито. Канализацията в болницата е много лоша или въобще липсва.
Легловият фонд е недостатъчен, невъзможно е повече да се увеличи. В много случаи няма къде да се приемат спешно болните. Слагат се по двама на легло или се изписват предсрочно. Родилките се изписват преждевременно, което е крайно вредно и създава неприятности.
При такива условия на работа естествено колективът не може да разгърне своите възможности, .... броят на населението ... през 1960 г. ... нараства над 10538. А трябва да се прибавят и поне 3000 жители от други места и временни работници.

Училището „Христо Смирненски“ има 66 паралелки при наличието на 29 класни стаи. Това наложи търсенето на нови класни стаи в избените помещения и частните къщи, което е крайно неудобно и нехигиенично. ...


... Изпълнението и преизпълнението на плана в селското стопанство изисква решително да се подобри организацията на труда в поливното земеделие. Преди всичко трябва да се внесе единство в организацията на поливането. Засега с поливане се занимават много организации - държавни напоителни системи, МТС, които разполагат с поливна техника, и ТКЗС, в които е работната ръка. През усилния период на поливането дунавските напоителни системи подават вода, но двигателите на поливната техника са заети с подметка, дълбока оран, прибиране на културите. ТКЗС няма постоянни звена и бригади за поливане. Водата изтича, но няма достатъчно поливачи и техника за поливането. Ако не бяха тези недостатъци, големите разнобои в организациите, занимаващи се с поливане, ние щяхме да спасим 57 000 т пшеница , 1000 т слънчоглед и други култури от сушата. ...


... Трето, за облекчаване отчасти на жилищната криза и осигуряване на работниците от окръжния народен съвет и другите окръжни ръководства и организации с квартири предлагаме да се предвиди в плана за 1962 г. строителството на жилищен блок за 800000 лв., за който мястото е определено и проектосметните документации са готови и за който е направена навреме заявка , но тук научихме, че е оставен без последствие. 
... и без претенциите на Варненски окръг жилищната криза в гр. Варна е извънредно голяма. Този въпрос създава  непрекъснати спорове с градския народен съвет и комитета, които не могат да удовлетворят нашите нужди.

<<четиридесет и първа част                              четиридесет и трета част>>вторник, 31 декември 2019 г.

Призраци от стенограмите (41)


Цитати от стенограма на НС от 28.11.1962 г., обсъждане на плана за 1963 г. По това време Т. Живков става и председател на Министерския съвет.
https://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/44/ID/3070

инж. Апостол Пашев (председател на Държавния комитет за планиране, ДКП):

... Постиженията в развитието на промишлеността са безспорни. ... Успехите обаче не бива да ни успокояват  и да ни затварят очите пред някои съществени слабости ...

1. В някои отрасли на промишлеността бавно и трудно се усвояват новите производствени мощности. Допускат се аварии на оборудването и нарушения на технологията, което нанася значителни загуби на народното стопанство. Немалко щети нанася на народното стопанство бавното усвояване на новите мощности за производство на цимент, сода, брикети, целулоза, хартия и пр. По тези причини само ДЦЗ Вилхелм Пик - с. Бели извор, през изтеклите десет месеца не произведе около 138 хил. т от предвидения по плана цимент. ... Поради някои трудности по усвояване на новите мощности и настъпилото засушаване през годината не се изпълнява планът за производство на електроенергия. Това затруднява както работата на производствените предприятия, така и снабдяването на населението с електроенергия. (Звучи безобидно, но вижте какви са били последиците от този протокол на Политбюро)
2. Продължават да се допускат сериозни организационни слабости, които водят до неизпълнение на плана в редица предприятия и задържат общите темпове на развитие. ...
Към това трябва да се добави, че една част от губещите предприятия след Юнското съвещание станаха рентабилни или намалиха до минимум получаваните дотации, но за съжаление не всички предприятия и организации постъпиха така. Има още ръководители, които по тоя важен въпрос мълчат и се спотайват, чакат дано им се размине.
3. ...
... Въпреки постигнатите успехи в селското стопанство и през тази година се допусна да не се прибере своевременно и оползотвори известно количество селскостопанска продукция зеленчуци, плодове и пр. Основната причина за това се крие преди всичко в слабата организация на работата в селското стопанство, незадоволително използване на механизацията и трудовите ресурси в село.

...

Някои наши стопански дейци  зле разбират ролята на борбата за икономии на суровини и материали и обикновено я свързват с понижаване качеството на стоките и потребителните им свойства. Очевидно е, че такава борба за икономии не е потребна на народното стопанство. Ние трябва да засилим борбата за истински действителни икономии.
(В стенограмата няма посочени примери, но от предишните части се вижда: въглища с примеси от пръст и скали, некачествени обувки ... )
... Набелязаното строителство на електропроизводствени мощности през 1963 г. ще може да обезпечи нарастващите потребности на страната от електрическа енергия и към средата на годината ще бъдат преодолени съществуващите сега трудности. ... (Но на следващата година пак се докладва за проблеми с електроенергията)

Продукцията на стъкларската и порцелано-фаянсовата промишленост се предвижда да нарасне с ... През 1962 г. редица предприятия на този отрасъл не изпълняват плана главно поради допуснати сериозни нарушения на технологическата дисциплина. Увеличи се бракът и се влоши качеството на продукцията.  ...

През последните години равнището на техниката и технологията в консервната промишленост чувствително се повиши. Изостава обаче механизирането на трудоемките процеси. Липсата на резервни производствени мощности в консервните предприятия през върховите моменти води до похабяване на суровини и влошаване на качеството на продукцията поради ненавременна преработка на суровините. ...

Правилната политика на ЦК на БКП след Априлския пленум създаде условия за непрекъснат подем в развитието на селското стопанство ... Както е известно нашата страна не разполага големи възможности за разширяване на обработваемата земя. (Този цитат е много важен, за да разберете откъде идва, поне отчасти, проблема с фуража и изхранването на населението) Това още повече налага най-пълно и пестеливо да се използва всяко парче земя. Затова с проектоплана се предвижда преразпределението на обработваемата земя по култури. Площите за зърнени фуражи ще се увеличат с около ... дка. От тях най-голяма част се заделя за царевица. ...
... Производството на фураж през тази година е недостатъчно. Затова ... трябва да вземат мерки за най-рационалното му и пестеливо разходване през зимата.
С проектоплана се предвижда продукцията на животновъдството да се обезпечи чрез увеличаване броя на селскостопанските животни и повишаване на тяхната продуктивност. Броят на едрият рогат добитък се предвижда да нарасне с 9,4%, само на кравите със 7%, а млеконадоят им - с 16,2% ... средната носливост на кокошка с 13,8%  ... а средният настриг на вълна ще нарасне с 9,4% ...
(но на следващата и по-следващата година пише, че животновъдството е изпаднало в тежко положение, продуктивността спада, а тук - че животните гладуват (напр. изказването на М. Икономов))

Растежът на производителността на труда е решаващо условие за увеличаване на производството и повишаване материалното благосъстояние на народа. ...  Над 38% от икономиите в промишлеността ще се реализират от по-големия растеж на производителността на труда от средната заплата. ...

Димитър Попов (министър на финансите):

... Голямо внимание бе обърнато на извеждането от загуба ония предприятия, които получават дотации от държавата. Много предприятия се отказват или намаляват тези дотации, което донесе големи икономии на държавни средства. Така например дървообработващото предприятие Георги Димитров, Велинград, при планова загуба за 9 месеца 12 хил. лв. отчете печалба 179 хил. лв., държавно предприятие Топливо, Русе, ... планова загуба 89 хил. лв. отчете печалба 53 хил. лв. и т.н. В резултат на борбата за намаляване и ликвидиране на плановите загуби стъкларската и порцеланово-фаянсовата промишленост значително намали плановите загуби ...
Усилията за ликвидиране на плановите загуби в някои предприятия и стопански организации трябва да продължат с още по-голяма настойчивост.
Необходимо е всяка стопанска дейност ... да осигурява и известни натрупвания за държавата. (Т.е. да има печалба)
За да може своевременно и пълно да се финансират капиталните вложения, социално културните мероприятия и всички останали задачи по народностопанския план и бюджета, необходимо е всяко стопанско предприятие да се издължава към държавния бюджет с установените вноски в определените срокове. Някои предприятия  и през настоящата година продължават да не изпълняват набелязаните натрупвания за бюджета. Така например Вагонният завод Червено знаме - Бургас, за 9 месеца е изпълнил плана за производството 88% и плана за производителността на труда 83%, допуснал е преразход на фонд работна заплата 137 хил. лв. и т. н., поради което не е изпълнил и плана за печалбата с 21,7 %. Български морски флот - Варна, не изпълни плана за отчисления от печалбата за бюджета с 1201 хил. лв. поради удължени планови и извънпланови ремонти на корабите, непроизводителни престои в наши и чужди пристанища, бавна обработка на корабите в пристанищата и др.


Никола Мирчев:

... Трябва да отбележим обаче, че все още се срещат редица слабости и недостатъци в работата на нашите стопански предприятия и организации. Отчетните данни за деветмесечието на 1962 г. показват, че редица министерства, ведомства и народни съвети отчитат неизпълнение на двата основни приходни източника на държавния бюджет - данъка върху оборота и отчисленията от печалбата. Така например държавните промишлени предприятия към Комитета по промишлеността са изпълнили плана за данък върху оборота само в размер на 78,4%, като не са довнесли 4552 хил. лв. ...
Подобно е положението на редица министерства ... и по отношение на изпълнението на плана за печалбата.
Главните причини за неизпълнение на постъпленията от посочените държавни приходи  се крие в неизпълнението на производствените планове, плановете по себестойността на продукцията, по производителността на труда, неизпълнение на плановете за асортимента и реализацията и други подобни. Така например изпълнението на плана за общата продукция във Врачански окръг за деветте месеца на 1962 г. е само 75,5%, като не е дадена продукция на обща сума 1979 хил. лв. Не изпълниха плана за общата промишлена продукция Целулозно-хартиения комбинат - с. Букьовци - 87,6%, Електротелферния завод - Габрово - 77,5%, ДИП Петолъчка - Севлиево - 92,3% и много други.
Предприятията по машиностроенето към Софийския градски народен съвет са допуснали надпланов брак в размер на 650 хил. лв. и т. н.  В някои случаи е допуснато ръстът на фонда на работната заплата да изпревари ръста на производителността на труда, както е положението например в Държавния консервен комбинат Г. Кирков - Плевен, където планът за производителността на труда е изпълнен 90,5%, а фондът на работната заплата - 98,5%. ...
Все още редица ръководители на предприятия и стопански дейци с лека ръка разходват държавните средства. Не спазват дадените от партията и правителството указания за ограничаване разходите за банкети, обеди, посрещане, гости, тържества и др. ...

Като чете човек тези редове и му става ясно, какви са били причините България да бъде на ръба на фалита по това време (т. нар. първи фалит), виж също тук и тук.


На това място в парламента се взема решение заседанието да продължи на следващия ден (29.11.1962) с разисквания по плана за 1963 г. На страницата на Народното събрание обаче, по неизвестни причини, липсва стенограма от 29 ноември. Жалко, предполагам при насъбралите се проблеми е било „пикантно“ заседание.
Но за да усетите „духа на времето“ ви предлагам няколко цитата от протокол на Политбюро:

Протокол от съвещание на секретариата на ЦК от 13.12.1962 г.... Как подбирахме нашите ръководни партийни и държавни органи в центъра и по места примерно до преди 5 години? Подбирахме ги главно по политически признак - да бъдат проверени, наши хора, които са минали през огъня на борбата. Някои са имали десетки години партийна или младежка работа в РМС и Комсомола. Това беше необходимо. След победата на 9 септември пред нас стоеше задачата да укрепим народната власт. И ние се стремяхме на най-отговорни места ... да поставим именно най-изпитаните, най-проверените, с авторитет другари. Може ли сега само по този признак да подбираме ръководствата ...? Не можем, другари. Ние сме на такъв етап, че без технически прогрес не можем по-нататък успешно да ръководим и развиваме икономиката на страната. Ако това не видим, ние ще проявим голямо късогледство и утре нашият народ ще се разплаща за това. ...

Сериозно преустройство започваме и във външното министерство - в нашата дипломация. ... Но тази класическа дипломация вече ни създава сериозни трудности и харчим само пари, без да имаме полза. Нещо повече, ... в много и много случаи вече се явяват задръжка за решаване на нашите задачи на международната арена ...
Вие знаете Министерството на външните работи какво представлява. Там най-бурно минават партийните събрания ... Те работят там и очакват час по-скоро да бъдат изпратени за посланици ... Втората категория са хора обидени, защото са върнати вече от чужбина. Това съставлява съдържанието на Министерството на външните работи. Там най-бурни и най-интересни заседания стават. Това се все хора недоволни - едни защото не са изпратени, други - защото са върнати. ...
... На много места пращаме хора без да са нужни, само пари харчим.
... Даже на първата среща, която имахме с другарите, казахме, че повече не трябва да пращат хора само за да им намерят работа. Ние сега изпитваме голяма нужда от суровини.... Ние изпращаме там хора, които не знаят чужд език, чудят се какво да правят, а ние се мъчим за суровини. Този човек е доволен, удовлетворен, но народът се разплаща. ... В какво са се превърнали нашите дипломати. ... Това е, защото не изпращаме подходящи хора. Не могат да създадат контакт, нямат култура. Второ - не знаят езици. Той може само да стои вътре и ако нещо научи - пише доклад да ни занимава и да ни губи времето. ...

Втората група въпроси се отнасят до някои икономически възлови проблеми ... Това са въпросите на нашата финансова политика. Първият въпрос е за натрупванията в бюджета. Оказа се, че натрупвания по линия на стоковия фонд се осъществяват от ограничен кръг стоки, а от по-голямата част никакви натрупвания в бюджета не отиват. Това е неправилно. Може да има стоки, които няма да дадат натрупвания в бюджета, но това трябва да бъде мотивирано. Що са държава и финансов бюджет сме, когато не държим сметка за това. Някои стоки са с много високи цени, а на други даваме дотации. Временно това може да се допусне, но трябва да заложим предпоставки и мероприятия в определен срок да се преодолее.
Във връзка с финансовата политика стои въпросът със субсидиите и дотациите, които даваме на предприятията и обществените организации. Какво се оказа? Оказа се, че освен на стопански предприятия даваме субсидии на почти всички обществени организации, в това число и на Националния съвет на ОФ. ...
... Да кажем въпросът за пенсиите. Пенсионният фонд далеч надхвърля това, което се събира. Правилната постановка е пенсионният фонд да се акумулира от удръжки. Сега той надвишава с 50 милиона лева нови. Дават се държавни дотации. Това е един голям въпрос. ... Не можем да си позволим пенсионери на 50 години да не работят. Да не говорим за 40-годишните ...

... Ние сега сме на такова равнище в конструкторската и технологическата работа ... определихме 5 милиона долара за закупуване на лицензии от капиталистическите страни и решихме да забраним на конструкторите и технологическите организации да преработват тези документации. Те трябва да ги внедряват както са ги взели. Ако могат да направят нещо по-добро, да го направят. Досега всичко каквото сме взели, те са го развалили. Вземаме документация, нашите я подработят, влошат и губим време. ... Ето сега още се мотаем с трактора с косачката, за която можехме да вземем готова документация. И само това ли е. ...

... В областта на промишлеността има цехове, предприятия, които работят добре, а други - зле. ...Трябва да се направи анализ защо в даден район едни работят добре, други - зле. Докога ще търпим тези, които работят зле. Кои са причините? ... Но в повечето случаи причината е субективният фактор в лицето на директора, на партийния секретар, на профорганизатора. ...

Когато говорим за изпълнение на плана за идущата година, трябва да държим сметка, че имаме много сериозни трудности.
Пръвата трудност е във връзка с недостатъчната електроенергия. ...
...
Друг важен въпрос е зърненият проблем, по който сме говорили много. Какво нас ни тревожи? ... Във връзка със зърнения проблем стои въпросът за изхранването на животните тази година. ...Другари ние ще направим голяма грешка, която утре ще ни коства много, ако не спасим добитъка. Сега задачата е да спасим добитъка, да спасим кожата на живия добитък. Няма друг изход. ... Но нито едно продуктивно животно не трябва да загине. А много се изклаха и се колят. Аз не зная какви са данните от Софийски окръжен комитет на Партията, но трябва да кажа, че в моето родно село голяма част от добитъка в личното стопанство се изкла. В Ловешки окръг също. Вземете Троян - масово колят добитъка. Но другари, ще минат най-малко три години да се възстанови една крава. ... Храната трябва да се разпредели, като на продуктивните се дава повече, а на другите - по-малко. Друг изход няма. Не бива да позволим да се унищожат животните.


...
... Да си признаем, досега хранихме калпав добитък. Давахме фураж за нищо. Лишавахме от фураж крави, които могат да дават 3-4 хиляди литра мляко за сметка на брака.
...
Истина е, което вие казахте другарю Живков, за Правец. И на други места в личните стопанства добитъка има опасност да бъде изклан. Трябва да вземем под закрила добитъкът в личното стопанство. ... Някои другари си правят илюзии, че можем да задоволим нуждите като закупим фураж. Не бива да си правим сметка, че ще оправим нашите трудности в изхранването на добитъка с внос от вън. За такива илюзии изобщо не може да се мисли.

Т. Живков: Ако има злато, може и да бъде хубаво. 

Георги Трайков:

... Първата и основна задача - вземете мерки и изпълнете плана по концентрирания фураж и сламата. Вие виждате, че има окръзи, които не искат да дават слама, а има окръзи, където добитъкът умира.  Каква е тази позиция на Враца - те сто на сто задоволяват нуждите си, а в Благоевград и София добитъкът да умира. ...
Не искам да изнасям факти за пренебрежително отношение към фуража, но не мога да не кажа, че в Пловдивски окръг 150 тона памучни люспи са унищожени. А те са прекрасен фураж. В Плевен ги изгарят.

Николай Тонев: В Долна Митрополия и сега ги горят.

Георги Трайков: Кажете какво ви е нужно - въглища или дърва, ще ви дадем, но не унищожавайте фуража. ...

...


Аз съм изготвил по една справка за всеки окръг  какво е изпълнението за износа към сегашна дата, какво остава за декември месец. Всички окръзи, с изключение на един -два, става въпрос за второто направление (западна валута) са изпълнили половината план във валутни левове. Трудности има. Ние това знаем. ... Имам такава молба. Все пак остават още 20 дни до края на годната. Може нещо да се направи. ... трябва да се намерят поне частично някои стоки, които да се вземат, за да се изпълни този недостиг. ...

... Второ. По въпроса за вноса.  ... положението с платежния баланс на страната не позволява да се увеличи вносът, даже когато се касае до такова бедствено положение, в което се намира добитъкът. Другари ние от година на година набелязваме толкова много въпроси, ако трябва, да направим преценка, че нашето селско стопанство не е в състояние да осигури фураж и да внесеме фураж. Всяка година отиват няколко десетки милиона долара за внос на фураж и вместо да намаляваме дълговете, ние ги увеличаваме. Това е недопустимо. Ние не можем да удържим на такива позиции.


... Аз искам още веднъж да повдигна въпроса за фуража и състоянието на животновъдството в нашия окръг. Ние отдавна молихме комисия по селското стопанство при Министерския съвет да дойде и да види какво е положението. Няма съмнение, ако се знаеше положението, можеха по-ефикасни мерки да се  вземат. Не помня такова нещо, каквото е сега у нас. Паника. Страхът започва да действува. Добитъкът отива в месоцентралата. Стопаните докарват добитъка пред съветите и казват: не искаме цена, не можем да го гледаме как гладува. Зрелища се създават. Поне слама да имаше. Не сега вече е късно. В някои високопланински райони вече падна 50 см сняг и слама не може да се достави. ... Най-тежко е положението с животнвъдството в личното стопанство. Ние вземахме мерки за увеличаване на личното стопанство. В едно село 50-60 стопани имат по две-три глави едър рогат добитък. Този добитък лесно може да го направим на създърма, но не е в това работата. Така че положението е действително сериозно.
Какво е положението със сламата. Ние искаме 40000 тона слама. Утвърдени са 15000 тона, а сме получили 7000 тона.  ... Други години включвахме във фуражния баланс големи количества от картофите. Но тази година те не стигат и положението е трудно. Военните поделения са толкова зле с картофите, че не гледат никакъв стандарт. Това никога не е било. ... Аз моля другарите секретари от онези окръзи, където има слама, да разберат, че положението е много тежко. Не сме в състояние на някои места да овладеем стихията.
...

Георги Йорданов:

... (На въпрос за доставките на слама) Затова не сме виновни ние. Тропах по всички врати, но вагони няма. ... Какво да правя? Изложение дадох тук. Трябваше по 120 вагона да ни дават,  а ни даваха по 50, по 30, по 20 вагона. ... Бедата другари, е там, че сламата ще се свърши до края на годината. Затова апелирам окръзите, които имат да дават слама, да я дадат.
...
Другари, в Ямболски и Бургаски окръг ползват сламата за отопление. Наредихме да се спре. Така е и с други окръзи.  ...
... Другари, ако ние не създадем апарати за комбайните, които да балират сламата, всяка година ще имаме безобразия. Много фураж, много слама се хаби и разпилява. Слама има, но никой не проявява грижа за нея. ...

Петър Данаилов:

Напълно съм съгласен по въпроса за мелиоративното строителство (необходимо е увеличение на напояването, за да се реши поне отчасти проблема с недостига на фураж). Всичко ще направим, което зависи от нас - ще дадем работна ръка и механизация. Обаче не се засегна въпросът за проектирането, което много спъва работата. Предлагам въпросът да се разгледа от най-отговорно място и да се вземат мерки. Това, което уточняваме, не се изпълнява в срок. Три пъти в месеца сме на срещи за уточняване. Правим канали, а след това ги разваляме. Трябва да строим помпени станции, а проектите не са готови ...  ... много съвещания стават в центъра.

Т. Живков: Който не умее да ръководи, той провежда дълги съвещания.
...

Николай Бояджиев (вероятно кметът на Варна?):

Искам да кажа нещо за изхранването на гр. Варна. Положението с картофите е много тежко. От 2480 тона картофи за изхранване на населението досега с много големи усилия сме събрали 1572 т. Не можем при това положение да набавим зимнина. Същото се отнася и за зелето. Няма зеле за града. Поясът, за който толкова много говорихме, засега не играе своята роля. От Варненски окръг по план трябваше да получим 2241 т,  а получихме 750 тона. С кооперативните стопанства по план е договорирано 939 тона, а сме получили 333 тона.
Друг въпрос. Преди два месеца освободихме около 400 извънредни работници. Сега трябва да освободим 740 работници, предимно работнички и срещу нова година да сервираме това на техните семейства. Особено последните се борят за изхранване на семействата. Това са жени, които работят в облеклото и в „Първи май“. Много тежко е положението за нас.

Тодор Живков:
...
Тук се говори за (допълнителен) внос. Що значи внос? Ние няма да реализираме износа с около 10-15 милиона долара. Няма да можем да внесем металите за идущата година. ...

... Следващият въпрос е по снабдяването на населението. Ние с някои продукти имаме затруднения. Този въпрос трябва да се разгледа по спешност на съвместни заседания на Бюрото на МС и Секретариат на ЦК и да се вземат изключителни мерки.
Около 9 хиляди души сега се освобождават от работа. Разбира се, много повече отиват в материалното производство. Ако беше равномерно, нямаше да има трудности. Аз не зная какви са вашите предложения за решаване на тази задача.

Начо Папазов: Въпросът се отнася специално за шивашката промишленост.

Т. Живков: ... Можем да ви препоръчаме да се помисли жените, които се освобождават, да се вземат в селското стопанство. Тютюн има навсякъде, нека да отидат да работят. ...

<<четиридесета част                                               четиридесет и втора част >>